Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10

Překročení imisního limitu (40 µg.m-3) bylo zjištěno pouze z hodnot naměřených na stanici Radvanice ZÚ o 3,9 µg.m-3. V porovnání s rokem 2016 se průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 v roce 2016 na většině stanic zvýšily, a to o 0 – 7 %. V případě stanice Poruba DD došlo k poklesu ročních koncentrací.

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 v Ostravě v letech 2016 – 2017

Počet dnů s nadlimitní denní průměrnou koncentrací PM10

Imisní limit (50 µg.m-3 max. 35x za rok) byl v roce 2017 překročen na všech monitorovacích stanicích. V porovnání s rokem 2016 došlo ke zvýšení počtu dnů o 4 – 14 na všech stanicích, kromě stanice Radvanice ZÚ (- 3 dny) a stanice Fifejdy (- 1 den). Počet naměřených překročení denního limitu na stanici Českobratrská není v roce 2016 uváděn z důvodu nedostatečného počtu měření.

Počet dnů s nadlimitní denní průměrnou koncentrací PM10 v letech 2016 – 2017

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5

V roce 2017byly dodrženy průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 pouze na stanici Poruba ČHMÚ, což ve srovnání s rokem 2016 znamená mírné zhoršení. Z důvodu nedostatečného počtu měření však nebylo možné stanovit průměrné roční koncentrace na stanicích Radvanice ZÚ a Českobratrská.


Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 v letech 2016 – 2017