Hledání cest, jak řešit dopravu ve městech s cílem zlepšit kvalitu ovzduší a života lidí, je věnována mezinárodní konference City Changers, která se koná ve dnech 6. a 7. prosince v Dolní oblasti Vítkovice. Výstupem akce pořádané Svazem měst a obcí ČR, městem Ostravou, Centrem dopravního výzkumu a Asociací měst pro cyklisty, by měly být základy pro vytvoření národní platformy pro městskou mobilitu. Konferenci zahájil primátor Ostravy Tomáš Macura.

„Dlouhodobě se ve městě věnujeme kvalitě ovzduší a zdrojům, které mají vliv na jeho stav. Absolutní i relativní dopad průmyslu, jakožto tradičního zdroje emisí na Ostravsku, postupem času významně klesá a je již srovnatelný se znečištěním z dopravy nebo malých lokálních zdrojů. Samotný podíl dopravy na znečištění ovzduší v našem městě je odhadován mezi 20 až 80 procenty v závislosti na lokalitě a ročním období. Důležité je přitom pochopit, že kvalitu životního prostředí můžeme ovlivnit prakticky všichni svým každodenním chováním. Proto si dovolujeme vyzvat veřejnost, aby se stejně jako my nespokojila se současným stavem a pracovala na jeho zlepšení společně s námi,“ uvedl mezi jinými Tomáš Macura.

„Ve svém novém Strategickém plánu rozvoje města fajnOVa si Ostrava za velkého přispění svých obyvatel stanovila řadu smělých cílů, a to včetně oblasti mobility. Koncentrované úsilí o zlepšení stavu životního prostředí a kvality života obyvatel ve městě nás vedlo k rozhodnutí ucházet se o titul Evropské zelené město pro rok 2020,“ dodal primátor.

Na konferenci, mezi jejímiž účastníky se objevil velvyslanec Dánského království v ČR Ole Frijs-Madsen, je poprvé k vidění výstava uspořádaná ve spolupráci s dánskou ambasádou Spokojení Dánové, která zahajuje v Ostravě svoji pouť po českých a moravských městech. Expozice přibližující zemi, která se dlouhodobě umisťuje v čele žebříčků nejšťastnějších států světa, může být pro Česko inspirací.

„Součástí dánského receptu na štěstí je péče o veřejný prostor. Města, v nichž žijeme, mají zásadní vliv na kvalitu našeho života. A to se týká nejen čistoty ovzduší, ale i možnosti volně se pohybovat a trávit v městském prostoru volný čas. Prosazování změn v oblasti městské mobility nebývá snadné, v Dánsku tomu dopomáhá mimo jiné vysoká míra důvěry a zájem obyvatel o věci veřejné,“ poznamenal k výstavě velvyslanec Ole Frijs-Madsen.

„Výstava Spokojení Dánové ukazuje, že spokojenost obyvatel je nejen podmíněna fungující ekonomikou, ale že podmínky pro fungující ekonomiku sama přímo vytváří,“ doplnil.