Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za tři kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje.

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“) je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje. Doklad o provedení této kontroly, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona nejpozději do 31. prosince 2016 (§ 41 odst. 15 zákona).

Neprovedení této kontroly nebo nepředložení potvrzení (na vyžádání) o provedení této kontroly je pod sankcí u občanů až 20.000,–Kč a u podnikatelů až 50.000,–Kč.

V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).

Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových stránkách.

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Upozornění:

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší, nemá nic společného s čištěním, kontrolou a revizí spalinových cest, což se provádí podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. Tato vyhláška předepisuje způsob čištění a kontroly spalinové cesty, kdy se provádí revize (např. při změně druhu paliva, po komínovém požáru, před uvedením nové spalinové cesty do provozu) a jakým způsobem.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Výkon připojeného
spotřebiče paliv
Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
Do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
Kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
Nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Hasičský záchranný sbor kraje může vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou osobou nebo podnikatelem a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem (133/1985 Sb.) uložit pokutu až do výše 100.000,–Kč. Občanovi může uložit sankci až do výše 10.000,– Kč.