V rámci své působnosti vydává Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje závazná stanoviska k projektové dokumentaci obytných staveb, zejména rodinných domů. Při umisťování rodinných domů do území je zvažována stávající hluková situace v lokalitě a vliv případných nových zdrojů hluku (dopravních, průmyslových) teprve navrhovaných platným územním plánem. Je-li předpoklad zatížení lokality nadlimitním hlukem, musí být součástí žádosti stavebníka rodinného domu, nově vstupujícího do lokality, akreditované nebo autorizované měření hluku, nebo alespoň hlukový výpočet (studie). Při prokázání nadlimitní hlučnosti musí být součástí projektové dokumentace stavby návrh protihlukových opatření.