Městský obvod Radvanice a Bartovice v letošním roce zahájil realizaci výzkumného a pilotního projektu „Založení a stabilizace květnatých luk z přímého výsevu na dvanácti lokalitách – v obvodu Radvanice a Bartovice“

Tato metoda výsadby květnatých luk v technologii postupného dosévání osiva, dosud nebyla použita na území statutárního města Ostravy.

Cílem projektu je zajistit dosažení dlouholetého efektu květnatých luk z přímého výsevu, který je rozložen do čtyř realizačních let. Pro výsadbu je navrženo 3 731 m2 pro výsevy letničkových a víceletých směsí a pro květnaté louky 464 m2 . Bylo vybráno šest lokalit v Radvanicích a šest lokalit v Bartovicích.

Některé lokality zasahují rovněž do registrovaných významných krajinných prvků (VKP), a to č. 65 – Alej podél ul. Bartovická, č. 44 – Alej na ul. Pod Bažantnicí a dále do VKP – přírodní údolní niva řeky Lučiny, Další louka pak vznikne třeba u ozdravného centra Ještěrka nebo v blízkosti autobusové točny Na Důlňáku.

Pro výsev byly navrženy směsi osiva LOUKA PRO MOTÝLY, CHRONO, MIEL, POLOSTÍN, SEC, TENOR a EXTREM. Vhodné období pro výsev je konec dubna – květen.

  • V 1. roce (2022) bylo provedeno klasické založení. Po celou vegetaci bude probíhat monitoring porostu. Jeho kvetení, hustota, podíl zaplevelení. Na konci roku se založený výsev pouze poseče a ponechá na lokalitě.
  • Ve 2. roce bude na jaře shrabána stařina a doseje se 50% výsevku z roku prvního. Provede se monitoring vzcházení a přítomnost vytrvalých plevelů, které se protrhají. Na podzim se nejdříve provede vypletí nežádoucích rostlin a plevelů a následně se provede seč porostu a jeho ponechání do dalšího roku.
  • Ve 3. roce bude na jaře shrabána stařina a doseje se 40% výsevku z roku prvního. Provede se monitoring vzcházení a přítomnost vytrvalých plevelů, které se protrhají. Na podzim se nejdříve provede vypletí nežádoucích rostlin a plevelů a následně se provede seč porostu a jeho ponechání do dalšího roku.
  • Ve 4.roce bude na jaře shrabána stařina a doseje se 30% výsevku z roku prvního. Provede se monitoring vzcházení a přítomnost vytrvalých plevelů, které se protrhají. Na podzim se nejdříve provede vypletí nežádoucích rostlin a plevelů a následně se provede seč porostu a její ponechání do dalšího roku.

Hlavním přínosem nových květinových záhonů luk z přímého výsevu je podpoření biodiverzity urbanizovaného prostředí. Neméně významným přínosem se jeví i oživení a zvýšení vizuální atraktivity vegetačních ploch na vybraných místech v urbanizovaném prostředí – kolem komunikací a ve veřejném prostoru.