Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Ostrava se v současné době nachází 5 397,31 hektarů lesů, což představuje průměrnou lesnatost 16,28 procenta.

Největšími vlastníky lesů jsou Česká republika a město Ostrava. Lesní pozemky ve vlastnictví města obhospodařují Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. a Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, lesní pozemky ve vlastnictví České republiky pak Lesy České republiky, s. p. Vlastníci lesa s pozemky s výměrou nad 50 hektarů hospodaří podle lesního hospodářského plánu. Vlastníci lesa s menší výměrou mohou hospodařit podle lesní hospodářské osnovy. Lesní hospodářské osnovy a lesní hospodářské plány platí deset let.

Na území ORP Ostrava zasahují přírodní lesní oblasti Nízký Jeseník, Slezská nížina a Podbeskydská pahorkatina. Převládá zde 3. lesní vegetační stupeň (dubobukový). Nejčastějšími soubory lesních typů jsou hlinitá dubová bučina, bohatá dubová bučina, jedlodubová bučina, obohacená dubová bučina, svěží dubová bučina a jilmový luh. Průměrná hektarová zásoba činí 189,85 m3 bez kůry na hektar. Průměrná doba obmýtí porostů je 104 let.

Na území města se nachází lesy hospodářské, lesy zvláštního určení a lesy ochranné. V rámci kategorie lesů zvláštního určení se zde nejvíce vyskytují lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí. Lesy ochranné se nacházejí na mimořádně nepříznivých stanovištích (odvaly, rekultivované plochy).

Mezi nejnebezpečnější biotické škodlivé činitele patří podkorní hmyz (zejména lýkožrouti) a dřevokazné houby (především václavka). Z abiotických činitelů jsou lesní porosty poškozovány silnými větry, mokrým sněhem a přísušky.

Nepůvodní, převážně smrkové monokultury byly v minulých desetiletích silně poškozeny hmyzími a větrnými kalamitami, takže zastoupení jehličnatých dřevin postupně ubývá. V současné době je již zastoupení smrku menší než 10 procent. Nepůvodní smrkové porosty jsou nahrazovány smíšenými a listnatými. Snahou je přiblížit se při obnově lesních porostů přirozené druhové skladbě typické pro tuto oblast a co nejvíce používat meliorační a zpevňující dřeviny.


Zdroj informací: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem