V Chráněné krajinné oblasti Poodří byla za podpory měst v území, včetně Ostravy, provedena v letech 2009-2011 likvidace invazního druhy křídlatky (Reynoutria sp.) v povodí Odry, na níž se podílela nezisková organizace ZO ČSOP Salamandr, ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Poodří. Cílem projektu, financovaného z EUSF , bylo zachování cenných ekosystémů  v Poodří, které tato invazní rostlina ohrožuje. Jednalo se o nejrozsáhlejší, takto ošetřené území v ČR.

V oblasti Landeka město finančně podpořilo likvidaci porostů křídlatky kolem slepého ramene Odry, které je unikátním reliktem původního řečiště vodního toku Odra. Díky tomuto opatření se podařilo vytvořit podmínky pro opětovné osídlení ploch původními druhy bylin a dřevin.

V Chráněné krajinné oblasti Poodří působí také ČSOP Studénka. Tato organizace vybudovala naučnou stezku “Krajinou povodní” a její hlavní činností je obnova krajiny Poodří – výsadba biokoridorů, biocenter a interakčních prvků v krajině. Takto zaměřený projekt trvá již přes 10 let. V jeho rámci byly vysazeny tisíce stromů a rekultivovány skládky v rozloze několika hektarů, realizována výsadba a údržba zeleně. Na území města Ostravy byly nově instalovány interpretační tabule naučné stezky v Proskovicích.

Na území Ostravy dále působí ZO ČSOP Alces, která se s podporou města zabývá péčí o krajinu a památky, údržbou chráněných území, ekologicky cenných lokalit, zřizováním a údržbou územního systému ekologické stability.  V oblasti environmentální výchovy a působení na veřejnost pořádá osvětové akce a kampaně (Ukliďme svět, Setkání s přírodou, Festival ptactva), doprovodné akce ke Dni Země a vybudovalo a udržuje naučnou stezku v Přírodní rezervaci Rezavka.

S městem Ostrava spolupracuje při přípravě projektů náhrady a rekonstrukce městské zeleně také spolek Arnika.

V poslední době jsou všechny významné zásahy do zeleně projednávány na veřejných setkání s veřejností a projekty jsou upravovány také na základě návrhů obyvatel a neziskových organizací (příkladem je  kácení přestárlých stromů v alejích městské památkové zóny v Ostravě-Porubě nebo Komenského sadech atd.).