Memorandum statutárního města Ostravy a města Katovice

o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v česko-polském příhraničí

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA (ČESKÁ REPUBLIKA)

zastoupené: panem Ing. Petrem Kajnarem, MBA, primátorem města

se sídlem: Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, Česká republika

IČ: 00845451

A

MĚSTO KATOVICE (POLSKÁ REPUBLIKA)

zastoupené: panem Piotrem Czesławem Uszokem, primátorem města

se sídlem: ul. Młyńska 4, 40-098 Katovice, Polská republika

IČ: 000515780

 

Uzavírají Memorandum o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v česko-polském příhraničí.

 

Preambule

Zástupci obou měst jsou si plně vědomi vážnosti situace, týkající se špatné kvality ovzduší v polsko-českém příhraničí, která je způsobena průmyslovou činností, místními zdroji při spalování paliv a dopravou. Současně je realizován „Akční plán Ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj”, jehož součástí je „Dlouhodobý harmonogram zlepšování kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji v letech 2013-2029“, dále pak „Krátkodobý program zlepšení kvality ovzduší” pro Statutární město Ostrava, „Program ochrany ovzduší v oblastech Slezského vojvodství, ve kterých byla zjištěná nadměrná koncentrace znečišťujících látek ve vzduchu” a „Návrh předpokladů k plánování dodávky tepla, elektřiny a topného plynu pro Katovice”. Připravován je i „Program pro ochranu životního prostředí Katovic pro léta 2014-2017 s výhledem do roku 2021”. Trvají také přípravy k vypracování „Plánu pro nízkouhlíkové hospodářství pro město Katovice”, který vznikne v roce 2014.

Následně, na ministerské úrovni mezi oběma zeměmi, budou připravovány programy přeshraniční spolupráce za účelem zlepšení kvality ovzduší. Vzhledem k tomu, že realizace předsevzetí „Akčního plánu Ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj”, jakož i Plánu nízkouhlíkového hospodářství pro město Katovice, a také realizace programu přeshraniční spolupráce, jsou náročné a budou probíhat po relativně dlouhou dobu, se zástupci obou stran rozhodli uzavřít toto memorandum, ve kterém se zavazují dodržet následující přísliby.

Přísliby účastníků memoranda

Zástupci statutárního města Ostravy a města Katovice vyjadřují svou vůli provést v rámci své pravomoci následující činnosti:

  • V rámci vzdělávací kampaně vysvětlit občanům negativní dopady spalování nevhodných paliv (včetně odpadů) v neodpovídajících, zastaralých pecích a kotlech.
  • Podporovat ekologické vytápění založené na dálkových zdrojích tepla, s cílem snížení emisí ze spalování paliva v lokálních topeništích.
  • Aktivně podporovat zateplování budov.
  • Podporovat výstavbu obchvatů a místních komunikačních přestupních stanic.
  • Ve strategických dokumentech územního plánování brát ohled na podporu výsadby izolační zeleně v exponovaných místech.
  • Zvýšit intenzitu čištění ulic.
  • O své činnosti pravidelně informovat Moravskoslezský kraj a Slezské vojvodství a současně příslušné instituce na národní úrovni, jako jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo hospodářství a úřady předsedů vlády obou zemí.

Zástupci statutárního města Ostravy a města Katovice vyjadřují ochotu koordinovat své činnosti, vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší na území statutárního města Ostravy a města Katovice. Vzájemně se informovat v rámci společných aktivit o plánovaných projektech. Úzce spolupracovat při realizací projektů tak, aby postupně docházelo ke zlepšení kvality ovzduší v polsko-českém příhraničí, a to nezávisle na činnostech na mezinárodní úrovni.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: O uzavření tohoto memoranda rozhodla rada statutárního města Ostravy usnesením č. 8913/RM1014/116 ze dne 10.12.2013, se souhlasem rady města Katovice vyjádřeného usnesením č. XLIII/1034/13 ze dne 18.12.2013.

Memorandum je vypracováno ve dvou vyhotoveních v jazyce českém, ve dvou vyhotoveních v jazyce polském, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení v každém jazyce.

 

V Ostravě dne 20. března 2014

 

 

Ing. Petr Kajnar, MBA
primátor statutárního města Ostrava

 

Piotr Czesław Uszok
primátor města Katovice