Letní měsíce jsou vnímány jako období s dobrou kvalitou ovzduší. O to více návštěvníka stránek informujících o jeho kvalitě překvapí informace o zvýšených hodnotách prachových částic, někdy i překračujících limitní hodnoty. Na druhou stranu nás v letních měsících nepřekvapuje někdy až horečnatá stavební činnost. A to je také případ, proč mohou být hodnoty na měřící stanici imisního monitoringu ovlivněny. V těchto případech se jedná o místní zhoršení kvality ovzduší, které ovšem nevypovídá o kvalitě ovzduší v celé monitorované oblasti.

V současné době probíhá v areálu Mateřské školy Ostrava, Zelená 73A rozsáhlá revitalizace povrchových ploch. Z důvodu stavebních prací je monitoring  kvality ovzduší na měřící stanici Mariánské Hory přímo ovlivňován zvýšenou prašností této činnosti. Odhadovaný termín ukončení stavebních prací je 26. srpen 2019. V době prováděných prací, které jsou původcem zvýšené prašnosti, může v okolí této stavby docházet i k překročení limitů kvality ovzduší.