Přeskočit na obsah

Až do 5. února 2024 mohou zájemci předkládat své záměry k proměnám veřejného prostoru v rámci dotačního programu města Tvoříme prostor. Zájemci tak mohou pro svůj nápad získat až 500 000 korun k proměně či vybudování prostor, příjemných pro komunitní způsob života.

Město Ostrava přispěje lidem na nápady k proměně veřejných prostor v rámci programu Tvoříme prostor

Díky programu Tvoříme prostor byl zveleben i park v Plesné

Detailní podmínky naleznou zájemci na webu města tvorimeprostor.cz. Díky oblíbenému dotačnímu programu podpořila Ostrava od roku 2017 víc jak 50 projektů, celková částka přesáhla 15 milionů korun.

„Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající i nestátní neziskové organizace, působící na území České republiky (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a dále bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek). Lidé mohou za pomocí financí města realizovat vlastní nápady a projekty ve veřejném prostoru, přispět k jeho estetizaci, oživení, rozvoji i efektivnějšímu využití a podpořit komunitní život ve městě. Podmínkou je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy, realizace i udržitelností projektu, stejně jako následné zpřístupnění dokončeného projektu veřejnosti. Program je založen na dobrovolnické práci, podporuje komunitní život a zapojuje obyvatele do rozvoje města, kultivuje prostředí pro všechny generace,“ vysvětluje Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Zájemce předkládá nejprve do prvního kola hodnocení projektový záměr a rozpočet projektu. Záměr je poté diskutován odbornou komisí během tříkolového hodnocení. Pro dotační program Tvoříme prostor bylo na léta 2023 a 2024 alokováno celkem 8 milionů korun pro šest výzev (termínů, ve kterých je možné podat žádosti). Aktuální třetí výzva vrcholí podáním žádosti o dotaci nejpozději 5. února 2024. Komise hodnotí například smysluplnost záměrů, míru a způsob zapojení veřejnosti do projektu či spolupráci s odborníky nebo podíl dobrovolnické práce i mnohé další. Po finálním posouzení žádostí vybere komise projekty, které doporučí zastupitelstvu města k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vloni rozhodli zastupitelé o podpoře několika projektů, detailněji viz https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/dotacni-program-tvorime-prostor-aneb-promente-svuj-kousek-ostravy.

Škála městem podpořených projektů je skutečně velmi pestrá, finance jsou užity také k realizaci ‚zelených‘ projektů. Díky zajímavým nápadům lidí, ale také zapojení do jejich realizace, byl například upraven předprostor Domu seniorů v Krásném Poli. Změn naznala zahrádka u Mateřské školy Paprsek v Ostravě-Hrabůvce a v loňském roce se do opravy zahrady pustili rodiče a zaměstnanci u Mateřské školy Slavíkova. Zapomenout nelze ani na hmyzí mobiliář, osm hmyzích domků byla instalováno napříč městem. Nicméně zmínit je zapotřebí také výstavbu uměleckých lavic a úpravu terénu, výsadbu zeleně v areálu Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích či zvelebení dětského hřiště na ulici Stanislavského ve Svinově nebo renovaci dětského pískoviště na ulici Volgogradská. Obnoveny byly rovněž historické kříže a ve výčtu unikátních projektů bych mohl dlouze pokračovat,“ uzavřel Aleš Boháč, náměstek primátora.