Provozovatelé zdroje znečištění mohou získat až 60% dotaci na pořízení biofiltrů, biopraček, ozonizérů a dalších nejmodernějších zařízení, eliminujících emise pachových látek do okolí. Zároveň budou podpořeny speciální filtry a jiné technologie sloužící ke snížení emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanované zákonem o ochraně ovzduší, či jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech (olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť).

Ministerstvo životního prostředí výzvu administrovanou Státním fondem životního prostředí tentokráte koncipovalo jako nesoutěžní. Uspět tedy může každý oprávněný žadatel, jehož projekt splní stanovené podmínky. Jednou z nejdůležitějších je, že provozovatel provede opatření nad rámec toho, co stanovuje zákon o ochraně ovzduší a sníží emise pachových látek nejméně o 40 %, v případě emisí těžkých kovů o 60 %. Mezi další kritéria pak patří i počet stacionárních zdrojů, jichž se snižování emisí týká, počet domů nacházejících se do 500 metrů od zdroje a nebo i počet lidí, kteří si na zápach již stěžovali. Stížnost, podnět či petici proti emisi pachových látek bude muset žadatel doložit u technologií na snížení zápachu, a to v období od roku 2012 do vyhlášení výzvy.

K podmínkám dotace se zájemci se mohou dozvědět bližší informace i na bezplatném semináři v Praze, který se uskuteční 7. listopadu.

Ministerstvo životního prostředí na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 15. října. Výše příspěvku z Národního programu Životní prostředí se pohybuje v rozmezí od 100 tisíc až do 10 milionů korun. Mezi uznatelné náklady mohou producenti zahrnout jak výdaje na nákup zařízení, tak jeho instalaci, ale i na přípravu projektu nebo jeho zkušební provoz.