Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo založení meziresortní pracovní skupiny zaměřené na okolnosti sanace Heřmanické haldy. Cílem MPO je zajistit co nejlepší ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí, ale také zajistit postup, který bude v souladu s péčí řádného hospodáře. K tomu bude sloužit právě tato pracovní skupina složená z odborných zástupců dotčených resortů, relevantních podřízených organizací, kraje i města Ostrava.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřizuje pracovní skupinu k problematice Heřmanické haldy

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se kvůli haldě obrátilo také vedení statutárního města Ostravy. Foto: MMO

„Naší hlavní prioritou je ochrana zdraví občanů a zachování kvality životního prostředí. Jsme si vědomi obav obyvatel v okolí Heřmanické haldy a chceme je ujistit, že situaci bereme vážně. DIAMO provádí neustálý termometrický monitoring haldy, ale zaměřuje se také na kvalitu podzemní vody a ovzduší na odvale,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že ruku v ruce s naplňováním této priority musí stát postupovat v souladu s principem péče řádného hospodáře.

Ministr Síkela s rozhodnutím o založení skupiny sám informoval představitele města a kraje během pátečního setkání. „Cílem pracovní skupiny je mimo jiné zajistit, aby kraj, město i občané měli veškeré relevantní informace, protože jejich nedostatek vytváří prostor pro šíření spekulací a nepřesností,“ říká ministr Síkela. Pracovní skupina se proto zaměří na okolnosti výstavby oddělovací stěny na haldě, bude se zabývat nakládáním s materiály využívanými na stavbu oddělovací stěny a také dalším postupem v rámci sanace. Ten se přitom bude do velké míry odvíjet od nálezů České inspekce životního prostředí (ČIŽP), která nyní prověřuje materiál užívaný k budování oddělovací stěny i kaly v kalových nádržích.

V návaznosti na kontrolu MPO v předloňském roce totiž vyvstalo podezření, že materiál užívaný k výstavbě stěny neodpovídá stanovené kvalitě a hrozí tak, že by v případě potřeby neplnil svou funkci. Oddělovací stěna má sloužit k zamezení prohořívání z haldy na vedlejší skládku chemického odpadu. Výstavu oddělovací stěny má již několik let na starosti externí dodavatel, proto došlo k zastavení prací na oddělovací stěně.

Na to navázala probíhající kontrola ČIŽP, která má určit kvalitu a funkčnost využívaného materiálu. V návaznosti na její zjištění se stanoví další průběh sanace. DIAMO zároveň připravuje studii s multikriteriální analýzou, která stanoví finální postup sanace v aktuálních podmínkách, tzn. zejména s ohledem na vlastnické poměry. Jak ukazují podrobná data z měření Zdravotního ústavu v Ostravě, vliv haldy na ovzduší v jejím okolí je minimální.

Kromě Ministerstva životního prostředí, konkrétně zástupců ČIŽP, oslovil ministr Síkela s žádostí o členství ve skupině také Ministerstvo pro místní rozvoj, Český báňský úřad, Českou inspekci životního prostředí, Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Magistrát Statutárního města Ostrava a Krajský úřad Moravskoslezského kraje. To zajistí, aby byly během jednání o procesu sanace zohledněny všechny relevantní aspekty a odborné pohledy.