Využití odpadů zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku představují přínos z použitého odpadu. Využití zahrnuje opakované použití, recyklaci, energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného tepla) a organickou recyklaci (kompostování biologicky rozložitelných složek). Termínem recyklace je označováno materiálové využití, tj. výrobu materiálů pro použití k původnímu nebo jinému účelu.

V níže uvedené tabulce je uvedena míra využití odpadů z celkové produkce komunálních odpadů města Ostravy. Plánovaná míra využití komunálních odpadů je 25 % celkové produkce odpadů.

Celková produkce KO (t/rok) Využitý odpad (t/rok) Využitý odpad (%)
2010 87 634 17 116 19,5 %
2011 94 154 24 393 25,9 %
2012 100 896 33 070 32,8 %
2013 102 068 38 066 37,3 %
2014 106 648 42 979 40,3 %
2015 99 274 35 362 35,6 %
2016 102 961 36 544 35,5 %

Pozn.: Míra využití odpadů je vyčíslena v souladu s metodikou Ministerstva životního prostředí.

Ke splnění míry vužití komunálních odpadů výraznou měrou přispělo vybudování kompostárny pro likvidaci odpadu především z údržby veřejné zeleně, snížení produkce domovního a objemného odpadu a začlenění výkupen druhotných surovin do systému výkaznictví města.

Komunální odpady jsou dále využívány k výrobě papíru, skla, druhotnému využití plastu (výroba PET lahví, silonových vláken, zahradního nábytku) nebo jako palivo. V tabulce níže je uveden u hlavních složek odpadu způsob zpracování odpadů a jejich další využití.

Druh odpadu Způsob zpracování odpadu Další využití odpadu

Směsný komunální odpad

Ukládán na zabezpečenou skládku. Výroba elektrické energie k provozu skládky z jímaného skládkového plynu.

Biologicky rozložitelný odpad

Odpad ze zahrad a veřejné zeleně je zpracováván v kompostárně. Kompost a zeminový substrát lze použít ke zlepšení kvality substrátu.

Objemné odpady

Objemné odpady jsou dále tříděny. Zpracování na lince náhradního paliva společnosti OZO pro cementárny.

Papír

Dotříděním odstraněny nežádoucí příměsi. Výroba recyklovaného papíru.

Sklo

Třídění barevného a čirého skla. Žádaná surovina pro zpracování ve sklárnách.

Plast

Třídění podle druhů a barvy. Většina je dále zpracovávána. Nevyužitelný materiál je zpracován na náhradní palivo.

Kartony a kovové obaly

Separace do nádob na plasty a dále třídění společně s plasty. Další zpracování.

Nebezpečné odpady

Svoz a uložení do doby likvidace. Likvidace v souladu se zákonem.

Stavební odpady občanů

Shromažďování ve sběrných dvorech. Využití na terénní úpravy svahů skládky.

Nakládání s komunálními odpady v Ostravě je upraveno vyhláškou č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem produkovaným nepodnikajícími fyzickými osobami, která například definuje jednotlivé složky odpadu i místa určená pro odkládání odpadu.