Průtoky ve vodních tocích v Ostravě v roce 2016

Z hlediska vodnosti toků lze rok 2016 charakterizovat jako průměrný až podprůměrný. V roce 2016 se v povodí horní Odry nevyskytly žádné významné povodňové situace.

Odra

Průměrný dlouhodobý roční průtok v Odře v bilančním profilu Svinov činí 13,7 m3.s-1. Průměrný roční průtok ovlivněný pak činil 8,834 m3.m-1. Kladné ovlivnění Odry v jejím horním toku je v Ostravě postupně snižováno odběry podzemních vod OVaK a.s. o – 202 l/s a pod těmito prameništi nad ústím Opavy dosahuje ovlivnění hodnoty ještě + 232 l/s. Řeka Opava přináší výrazně zápornou změnu průtoku (- 711 l/s) a ovlivnění Odry nad Černým příkopem je – 545 l/s. Černý příkop, jak je již uvedeno výše, nejvíce ovlivňuje průtok v Odře, a to + 985 l/s a kompenzuje tak na krátkém úseku po soutok Odry s Ostravicí zápornou bilanci hlavního toku a ovlivnění Odry je zde + 439 l/s. Následuje přítok samostatně hodnocené Ostravice s – 852 l/s, přičemž změna průtoku v Odře k tomuto profilu dosahuje hodnoty – 413 l/s. Průtok v Odře je poté nadlepšen vypouštěním a.s Biocel Paskov (+ 280 l/s), neboť k 31.8.2014 bylo ukončeno vypouštění odpadních vod do vodního toku Ostravice a odpadovod z Biocelu je zaústěn přímo do Odry v jejím říčním km 10,700. Změna průtoku řeky Odry k závěrnému profilu na řece Odře činí – 263 l.s-1 a k zápornému ovlivnění přispívá také odběr Elektrárny Třebovice v říčním kilometru 1,3 (-70,2 l.s-1) na řece Opavě. Do vodního toku Opava jsou pak na území Ostravy vypouštěny vody z Dopravního podniku Ostrava, a.s., Ústřední dílny Martinov, Elektrárny Třebovice a EVI Ostrava.

Srovnání průměrného měsíčního průtoku ovlivněného (měřeného) a přirozeného (rekonstruovaného) v bilančním profilu Svinov na vodním toku Odra v roce 2016

Ostravice

Na řece Ostravici je v Ostravě realizován významný odběr vod prostřednictvím náhradního zdroje ArcelorMittal a.s. Ostrava (- 38 l/s) a ČEZ ES Ostrava z ČS Hrabůvka (- 113 l/s). V tomto profilu činí ovlivnění řeky Ostravice – 2 201 l/s. V rámci humanizace vodního toku Ostravice došlo v září 2014 k převodu odpadních vod z Biocel Paskov, a.s. do vodního toku Odra pod soutok s Ostravicí. Dále po toku se tato hodnota snižuje vypouštěním důlních a průmyslových vod a především zaústěním Lučiny (+ 1 229 l/s) na konečných – 852 l/s v ústí do řeky Odry.

Srovnání průměrného měsíčního průtoku ovlivněného (měřeného) a přirozeného (rekonstruovaného) v bilančním profilu Svinov na vodním toku Ostravice v roce 2016

Lučina

Tok řeky Lučiny je na území města kladně ovlivněn v profilu zaústění odpadu ArcelorMittal Ostrava a.s. (+ 383 l/s). Vodní tok Lučina je také ovlivněn jedním sledovaným vodárenským odběrem a jedním sledovaným čerpáním podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny z prameniště Důlňák. Dále pak jsou do vodního toku Lučina v Ostravě vyústěny kanalizace pro veřejnou potřebu (Lihovarská, Hvězdná, Hranečník, Zvěřinská, U Kasáren, Kubečkova, Slívova), odpadní vody společností ArcelorMittal Ostrava a.s., Caterpillar Global Mining, a.s., OKD a.s. – Hlavní báňská záchranná služba, Teplotechna Ostrava, VVUÚ Ostrava-Radvanice, Dopravní podnik Ostrava, a.s., Provozovna Hranečník. Celková změna průtoku k závěrnému profilu Lučiny v roce 2016 činila + 1 229 l/s.

Nejvýznamnější vypouštění vod v Ostravě v roce 2016

 

Nejvýznamnější odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím v Ostravě v roce 2016

 


Zdroj dat: Povodí Odry s.p.