Z hlediska vodnosti toků lze rok 2017 charakterizovat jako průměrný. V roce 2017 se v povodí horní Odry nevyskytly žádné významné povodňové situace.

Odra

Průměrný dlouhodobý roční průtok v Odře v bilančním profilu Svinov činí 13,7 m3.s-1. Průměrný roční průtok ovlivněný pak činil 11,612 m3.m-1.  Kladné ovlivnění Odry je v Ostravě postupně snižováno odběry podzemních vod OVaK a.s. o – 220 l/s a pod těmito prameništi nad ústím Opavy dosahuje ovlivnění hodnoty ještě + 221 l/s. Řeka Opava přináší výrazně zápornou změnu průtoku (- 604 l/s) a ovlivnění Odry nad Černým příkopem je – 458 l/s. K největšímu ovlivnění průtoku v Odře však dochází přítokem Černého příkopu (+ 923 l/s), které zapříčiňuje vypouštění z ÚČOV Ostrava v Přívoze do tohoto recipientu a kompenzuje tak na krátkém úseku po soutok Odry s Ostravicí zápornou bilanci hlavního toku a ovlivnění Odry je zde + 465 l/s. Následuje přítok samostatně hodnocené Ostravice s – 852 l/s, přičemž změna průtoku v Odře k tomuto profilu dosahuje hodnoty – 388 l/s. Průtok v Odře je poté nadlepšen vypouštěním a.s Biocel Paskov (+ 291 l/s), neboť k 31.8.2014 bylo ukončeno vypouštění odpadních vod do vodního toku Ostravice a odpadovod z Biocelu je zaústěn přímo do Odry v jejím říčním km 10,700.

Srovnání průměrného měsíčního průtoku ovlivněného (měřeného) a přirozeného (rekonstruovaného) v bilančním profilu Svinov na vodním toku Odra v roce 2017

 

 

Ostravice

Na řece Ostravici v Ostravě je významný odběr prostřednictvím náhradního zdroje ArcelorMittal a.s. Ostrava (- 26 l/s) a ČEZ ES Ostrava z ČS Hrabůvka (- 106 l/s). V tomto profilu činí ovlivnění řeky Ostravice – 2 627 l/s. V rámci humanizace vodního toku Ostravice došlo v září 2014 k převodu odpadních vod z Biocel Paskov, a.s. do vodního toku Odra pod soutok s Ostravicí. Dále po toku se tato hodnota snižuje vypouštěním důlních a průmyslových vod a především zaústěním Lučiny (+ 1 650 l/s) na konečných – 852 l/s v ústí do řeky Odry.

Srovnání průměrného měsíčního průtoku ovlivněného (měřeného) a přirozeného (rekonstruovaného) v bilančním profilu Ostrava na vodním toku Ostravice v roce 2017

Lučina

K výrazné změně v kladném směru dochází na řece Lučině v profilu zaústění odpadu ArcelorMittal Ostrava a.s. (+ 388 l/s). Celková změna průtoku k závěrnému profilu Lučiny v roce 2017 činila + 1 650 l/s. Na vlastní Lučině mimo uvedené odběry (ArcelorMittal Ostrava a.s. a Biocel Paskov a.s.) z nádrže Žermanice existují další 2 odběry povrchových vod a tok je rovněž ovlivněn 2 sledovanými odběry podzemních vod resp. jedním vodárenským odběrem a jedním čerpáním podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny z prameniště Důlňák. Na dolním toku je Lučina ovlivňována především vypouštěním vod, kterých je celkem evidováno 24.

Nejvýznamnější vypouštění vod v Ostravě v roce 2017

 

Nejvýznamnější odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím v Ostravě v roce 2017

 


Zdroj dat: Povodí Odry, s. p.