Odra

Na horním toku Odry se projevují především změny průtoku vlivem vypouštění z obecních ČOV na přítocích, následují odběry podzemních vod SmVaK Ostrava a.s. OOV, odvádění vody z Odry náhonem pro napájení soustavy rybníků a odběry povrchových a podzemních vod průmyslovými subjekty ve městě Odry, které snižují kladné ovlivnění toku, ale pod profilem výusti z ČOV Odry dosahuje změna průtoku + 26 l/s. Tato hodnota je dále zvýšena přítokem Vraženského potoka, do kterého je zaústěn rybniční náhon (+ 11 l/s), a především Jičínky, která je ovlivněna významnými vypouštěními (+ 114 l/s). Pod tímto přítokem je ovlivnění Odry + 160 l/s. Na úseku zhruba 10 říčních km je vodní tok Odra ochuzen o užívání vod rybniční soustavou ve Studénce (hodnotou ~16 l/s podle odhadu provozovatele soustavy) a nad přítokem Lubiny dosahuje ovlivnění + 268 l/s. Po zaústění kladně ovlivněné Lubiny do Odry se hodnota ovlivnění zvyšuje na + 500 l/s s tím, že toto kladné ovlivnění Odry je v Ostravě postupně snižováno odběry podzemních vod OVaK a.s. o – 213 l/s a pod těmito prameništi nad ústím Opavy dosahuje ovlivnění hodnoty ještě + 288 l/s. Řeka Opava přináší výrazně zápornou změnu průtoku (- 511 l/s) a ovlivnění Odry nad Černým příkopem je – 253 l/s. Černý příkop výrazně ovlivňuje průtok v Odře, a to + 939 l/s. Následuje přítok samostatně hodnocené Ostravice s – 623 l/s, přičemž změna průtoku v Odře k tomuto profilu dosahuje hodnoty + 63 l/s. Průtok v Odře je poté nadlepšen vypouštěním a.s Lenzing Biocel Paskov (+ 318 l/s). Zaústěním Orlovské Stružky (- 482 l/s) dochází opět k záporné změně průtoku (+97 l/s), která je následně kompenzována přítokem Bohumínské Stružky (+ 703 l/s). V závěrném profilu nad ústím Olše bylo celkové ovlivnění Odry v roce 2020 + 611 l/s. S celkovou změnou průtoku Olše +156 l/s činilo v roce 2020 bilanční hodnocení vodního toku Odra a jeho povodí bez zahrnutí vlivu hospodaření (manipulací a výparu) vodních nádrží v hraničním profilu do Polské republiky +767 l/s.

Ostravice

Na řece Ostravici je v Ostravě realizován odběr vod prostřednictvím náhradního zdroje Liberty Ostrava a.s. Ostrava (228 l/s) a ČEZ ES Ostrava z ČS Hrabůvka (- 55 l/s). V tomto profilu činí ovlivnění řeky Ostravice – 2505 l/s. V rámci humanizace vodního toku Ostravice došlo v září 2014 k převodu odpadních vod z Biocel Paskov, a.s. do vodního toku Odra pod soutok s Ostravicí. Dále po toku se tato hodnota snižuje vypouštěním důlních a průmyslových vod a především zaústěním Lučiny (+ 1744 l/s) na konečných – 623 l/s v ústí do řeky Odry.

Lučina

Tok řeky Lučiny je na území města kladně ovlivněn v profilu zaústění odpadu Liberty Ostrava a.s. (+ 374 l/s). Vodní tok Lučina je také ovlivněn jedním sledovaným vodárenským odběrem a jedním sledovaným čerpáním podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny z prameniště Důlňák. Celková změna průtoku k závěrnému profilu Lučiny v roce 2020 činila + 1744 l/s.

Nejvýznamnější vypouštění vod v Ostravě v roce 2020

 

 

Nejvýznamnější odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím v Ostravě v roce 2020