Monitoring kvality ovzduší prostřednictvím mobilního vozu zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě pro statutární město Ostravy v pořadí již čtvrtou sezónu.

Monitoring se v roce 2016 soustředil na měření v oblasti Přívozu ve stejném rozsahu jako v roce 2015, u tří základních škol a na vyžádání v Kunčicích a Fifejdách. Celkem bylo proměřeno 80 dní.

Během měření jsou zjišťovány koncentrace prachu (PM10 a PM2,5), oxidů síry (SO2) oxidů dusíku (NO, NO2, NOx), oxidu uhelnatého (CO) a ozonu (O3), meteoparametrů a je doplněno o předem dohodnutý počet odběrů ovzduší pro stanovení zástupce VOC (benzen) nebo zástupce PAU (benzo/a/pyren).

Vyjma samotného měření probíhají také informační kampaně, kde občanům necháváme nahlédnout do měřícího vozu, seznámit se s přístrojovým vybavením a získat informace o kvalitě ovzduší, která je sledována na měřících stanicích či mobilním vozem.

Výsledky měření v lokalitě Přívoz

Jedná se o měření, které se každým rokem opakuje, a to z důvodu výskytu nadlimitních koncentrací benzenu v této lokalitě a také proto, že od roku 2015 zde chybí online měření této škodliviny. Do roku 2012 se roční průměrné koncentrace pohybovaly na nejvyšších hladinách v rámci celé ČR. Účelem měření je potvrdit nebo vyloučit pozitivní trend vývoje koncentrací (snižování), případně najít další zdroje této znečišťující látky.

Měřená místa:

  • ulice Stará cesta 230/9, Hrušov, areál společnosti RITMEX s.r.o. (zástavba: nízké přízemní budovy; doprava: severozápadně ve vzdálenosti cca 150 m se nachází dálnice D1; průmysl: jihojihozápadně ve vzdálenosti cca 750 m OKK Koksovny, a.s. , koksovna Svoboda);
  • ulice Jaroňkova 221/3, Přívoz, parkovací plocha firmy Lsolutions (zástavba: bytové domy; doprava: příjezdová komunikace; průmysl: severovýchodně cca 30 m autobazar a cca 500 m OKK Koksovny, a.s., koksovna Svoboda);
  • ulice Slovenská 1103/4, Přívoz, areál společnosti DAKO spol. s r.o. (doprava: cca 50 m od místa prochází ulice Slovenská a cca 200 m od místa měření se nachází dálnice D1; průmysl: východně cca 1 km OKK Koksovny, a.s., koksovna Svoboda, jihozápadně cca 2 km areál BorsodChem MCHZ, s.r.o.);
  • ulice Suderova 2080/12, Mariánské Hory, areál společnosti SPOJMONT OSTRAVA s.r.o. (doprava: provoz v areálu převážně nákladní doprava; průmysl: vlastní činnost v areálu, přímo za oplocením areál BorsodChem MCHZ, s.r.o.);
  • ulice Rolnická 54, Nová Ves, RD – areál městského úřadu (doprava: příjezdová komunikace k rodinným domům v okolí, jihovýchodně se nachází křižovatka ulic Mariánskohorská a 28. října; průmysl: cca 1 km areál firmy BorsodChem MCHZ, s.r.o.).

Nejvyšší koncentrace byly naměřeny v roce 2016 na ulici Stará cesta, Slovenská, Rolnická a Suderova. Nejvyšší denní koncentrace byla zjištěna na ulici Suderova (areál Spojmont), a to 17 μg/m3, kde se areál nachází vedle jednoho z dominantních zdrojů benzenu. V předchozím roce (2015) byla situace podobná, tzn. nejvyšší denní koncentrace byly naměřeny na téže ulici, a to 5 μg/m3 a na ulici Stará cesta dokonce 5,6 μg/m3.

U koncentrací PM10, je situace velmi podobná vývoji koncentrací benzenu. Nejvyšší (nadlimitní) koncentrace byly zaznamenány na ulici Stará cesta, a to 84 μg/m3 a 101 μg/m3.

Měření v areálech základních škol

Dle požadavku zadavatele byly vybrány celkem 3 základní školy v různých městských obvodech. Jednalo se o Hrabůvku, Svinov a Slezskou Ostravu. Místa byla vybrána tak, aby zde nebyla v blízkosti žádná stanice imisního monitoringu.

Měření probíhalo opět v topné sezóně 03/2016 a v netopné sezóně 05/2016 až 06/2016. Celkem bylo proměřeno 30 dní. V rámci měření měli vždy žáci přístup do měřícího vozu i s výkladem. Měření v topné sezoně ukázalo, že nejvyšší prašnost byla dosažena na měřícím místě Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Alberta Kučery 20, opačně tomu bylo v netopné sezoně, kdy nejvyšší koncentrace byly zaznamenány v místě Základní škola Ostrava-Svinov. Co se týče vzorků benzo(a)pyrenu, pak na všech 3 místech došlo k překročení limitní koncentrace 1 ng/m3 .

Měření na vyžádání v Kunčicích

Dle požadavku zadavatele byla v rámci města Ostravy vybrána lokalita, kde není stacionární měření kvality ovzduší, a jsou zde evidovány časté stížnosti.

Měření probíhalo postupně 4 dny v topné sezóně 02/2016 a 6 dní v netopné sezóně 07/2016. Celkem bylo proměřeno 10 dní. Výsledky byly porovnány se zákonnými limity a naměřenými hodnotami (ve stejném období) na dvou stanicích imisního monitoringu v Ostravě a vyplynulo, že

  • nedošlo k překročení limitních koncentrací pro prach velikosti PM10 a výsledky v topné sezoně byly téměř o polovinu nižší než v netopné sezoně;
  • měřící místo se v koncentracích prachu chová velmi podobně jako stanice v Mariánských Horách, která už v dnešní době není tolik průmyslově zatížená.

Vyšší koncentrace jsou naměřeny v netopné sezóně. Tento vývoj může být způsoben mírnými průběhy zim v posledních letech nebo také tím, že na vývoj prašnosti nemá dominantní vliv lokální topeniště, ale jiné zdroje.