Myslivost je považována za právně opodstatněnou činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana přírody a zvěře. Tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v přírodě. Jedná se také o spolkovou činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Výkonem práva myslivosti se rozumí souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží i užívat k tomu v nezbytné míře honební pozemky.

Na území Ostravy se myslivecky hospodaří v honitbách uznaných orgánem státní správy myslivosti – Magistrátem města Ostravy. Jedná se o honitby Stará Bělá, Nová Bělá, Ostříž Hošťálkovice, Hrabová, Rybníky – Slezská, Polanka nad Odrou, Bučina Radvanice, Svinov a Krásné Pole.

V těchto honitbách se chová především drobná zvěř (bažant obecný, zajíc polní) a zvěř spárkatá (srnec obecný). Členové mysliveckých sdružení tyto druhy chovají, přikrmují a také loví. Vzácně se v honitbách vyskytuje i celoročně chráněná koroptev polní.

Problémem se stává výskyt prasete divokého. Jedná se o zvěř, která není v městských honitbách normována, ale s ohledem na její migrační rádius se zde nepravidelně vyskytuje a často působí škody na zemědělských i nezemědělských pozemcích a porostech.

Výměry honebních pozemků v (ha)

Honitba (ha)

Celková
výměra

Zemědělská půda

Lesní
půda

Vodní
plocha

Ostatní
plocha

Stará Bělá 1.233 776 419 6 32
Nová Bělá 1.088 904 181 2 1
Ostříž Hošťálkovice 1.728 774 710 55 189
Hrabová 610 288 19 71 232
Rybníky Slezská 1.199 445 251 242 261
Polanka nad Odrou 1.356 1.182 75 75 24
Bučina Radvanice 789 149 587 17 36
Svinov 960 542 201 65 152
Krásné Pole 554 446 104 1 3
Celkem 9.517 5.506 2.547 534 930

 

Leták – I já mám svoji maminku ke stažení: