Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2019 výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí. Výzva č. 10/2019: Nadlimitní čištění komunikací se týkalo podpory opatření vyplývajících ze schválených programů zlepšování kvality ovzduší a byla určena na pomoc obcím v regionech silně postižených znečištěným ovzduším.

Vztahovalo se na statutární města, na jejichž území došlo minimálně ve třech letech za období 2014-2018 k překročení denního imisního limitu pro suspendované částice PM10 alespoň na 10 % jejich území.

Tato dotační výzva se zaměřovala na eliminaci znečištění tzv. sekundární prašností, která vzniká vířením prachových částic. Problematická je zejména v letní sezóně (březen-listopad). Jelikož ve městě Ostravě dochází k překračování denních imisních limitů u prachových částic, Ostrava tuto skutečnost vnímá velmi intenzivně a nadlimitnímu čištění komunikací věnuje každoročně zvýšenou pozornost i poměrně vysoké částky ze svého rozpočtu. Dotace ze Státního fondu

Od roku 2008 čistí město Ostrava komunikace mnohonásobně častěji, než mu to ukládá zákon. Např. v roce 2020 vynaložilo ze svého rozpočtu na čištění cca 30 miliónů korun, výsledkem bylo 3 916,5 tun sesbíraných smetků.

Dotace z Výzvy č. 10/2019 pomohly Ostravě zvýšit frekvenci a rozsah čištění ulic a přispěly k dalšímu zlepšení kvality ovzduší ve městě. Současně řešily i monitoring, který sledoval vliv zvýšené frekvence čištění komunikací na koncentraci prachových částic v ovzduší.

Výše podpory činila 9 998 883,50 Kč. V rámci realizace projektu došlo k vyčištění celkem 9 411 km komunikací na území města, proběhlo 14 cyklů nadlimitního čištění a 98 dnů měřící kampaně.

Za rok 2020 proběhly od října 3 cykly čištění včetně monitoringu (říjen-prosinec), v roce 2021 bylo realizováno zbývajících 11 cyklů (květen-říjen). Celkem bylo za dobu trvání projektu sesbíráno z komunikací 1 195,8 t smetků.

„Nadlimitní čištění na pozemních komunikacích na území statutárního města Ostravy“.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

www.mzp.cz       www.sfzp.cz