Eko magazín

Aktualizováno: 13. května 2024

Eko magazín přibližuje životní prostředí v Moravskoslezském kraji, ekologické projekty, ale také vše, čím k lepšímu životnímu prostředí můžete přispět i vy sami. Únorový díl… Číst dále… »

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Aktualizováno: 21. března 2023

V roce 2010 zřídilo město Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší k financování ozdravných pobytů žáků ostravských škol. Fond slouží pro účely péče o zdraví… Číst dále… »

Aktualizace akčního plánu SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

Aktualizováno: 21. února 2024

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst dále… »

Nadlimitní čištění na pozemních komunikacích na území statutárního města Ostravy

Publikováno: 7. července 2022

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2019 výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí…. Číst dále… »

Zavedení zákazu vjezdu nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 6 tun na území města Ostravy

Aktualizováno: 5. srpna 2022

Znečištění ovzduší je ve městě Ostrava způsobeno kombinací vlivu průmyslových zdrojů, lokálních topenišť a dopravy. Jednou formou z opatření v oblasti dopravy, které by potenciálně… Číst dále… »

Bikesharing

Aktualizováno: 12. srpna 2022

Město Ostrava a především stále více jeho obyvatelé vnímají cyklistickou dopravu jako rychlou, ekologickou a zdravou formu individuální dopravy, kterou mohou využít i  návštěvníci města…. Číst dále… »

CLAIRO

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Více než pět desítek milionů korun z evropských fondů získala Ostrava na projekt CLAIRO, který pomůže zlepšit ovzduší ve městě. Stává se tak prvním městem… Číst dále… »

Nízkoemisní zóny

Aktualizováno: 2. srpna 2022

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší… Číst dále… »