V posledních letech kůrovec zničil prosty se zastoupením smrku na třetině území ČR. V současné době kůrovec stále ohrožuje lesy všech vlastníků. V ohrožení jsou téměř všechny smrkové porosty. Podcenění situace může pro vlastníka lesa znamenat ztrátu hodnoty majetku či udělení pokut ve výši až milion korun.

Informační portál http://www.nekrmbrouka.cz poskytuje vlastníkům lesa základní informace o jejich právech a povinnostech v souvislosti s řešením aktuální situace v lesích zasažených kůrovcovou kalamitou. Na vzniku informační kampaně a Kalamitního kůrovcového desatera se podíleli Lesy České republiky a Ministerstvo zemědělství.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Lesy České republiky upozorňují, že v současné době je na celou řadu činností souvisejících s bojem proti kůrovcové kalamitě a na následná opatření možno čerpat finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Lze tak snížit náklady na zalesnění lesa, jeho zajištění, výchovné zásahy, ale i na některá opatření ochrany lesa (postřik kůrovcového dříví, odkornění, štěpkování napadených mladých porostů, použití insekticidních sítí nebo kombinovaná aplikace insekticidního postřiku a sítě) a další činnosti. Informace o možných finančních příspěvcích na hospodaření v lesích a podrobnosti postupu jejich čerpání jsou k dispozici zde: příspěvky na hospodaření v lesích  a na Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (zkr. SVOL). Informace poskytne příslušný krajský úřad a odborní lesní hospodáři. Finanční příspěvky poskytuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím příslušného krajského úřadu.

Na webu je k dispozici také mapa ploch s rizikem šíření kůrovců.

Kalamitní kůrovcové desatero

  1. Odstraňovat pro kůrovce atraktivní dříví z polomů a úmyslné těžby
  2. Důsledně vyhledávat napadené stromy
  3. Včasně a účinně asanovat
  4. Používat mechanickou a chemickou asanaci
  5. Asanovat skládky
  6. Nenechávat napadené dříví bez asanace v lese nebo jeho blízkosti
  7. Dočišťovat ohniska žíru
  8. Neplýtvat kapacitami a energií
  9. Prohlubovat vědomosti a využívat poradenství
  10. Hledat řešení a komunikovat

Více informací na www.nekrmbrouka.cz.

Informace o škodlivých činitelích a letáky lesní ochranné služby je možno stáhnout zde: letáky LOS