Město zajistilo odstranění černé skládky v lokalitě řadových garáží mezi ulicemi Úprkova a Rovná v Ostravě-Přívoze. V řádu několika dnů zmizí obrovské množství odpadu, které se zde nahromadilo během posledních let, a na které upozorňovaly stížnosti občanů.

„Nešvar černých skládek se bohužel rozrůstá, majitelé pozemků často nemají snahu problém řešit. Likvidaci skládky v Ostravě-Přívoze předcházel náročný proces, neboť stát, jakožto vlastník pozemku, nekonal. Město tohoto většinového vlastníka pozemku opakovaně vyzvalo k odklizení odpadu, ten však reagoval nevstřícně, načež se dokonce pozemku vzdal. Takhle jsme to nechtěli nechat, proto jsem ráda, že se podařilo v rozpočtu alokovat finanční prostředky na kompletní likvidaci této rozsáhlé černé skládky,“ vysvětluje Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Černá skládka dosáhla značných rozměrů, obsahuje různý odpad stavební, demoliční, velkoobjemový, směsný komunální, pneumatiky či odpad z elektrospotřebičů. Areál bývalých garáží se od roku 2012 stal místem, kde byl odpad nezákonně shromažďován. Historicky vlastnické právo většiny pozemku náleželo zaniklé organizaci Podnikový výbor ROH OKR – Dolu Vítězný únor v Ostravě. Pozemek byl od 12. října 2010 do 29. května 2020 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se pozemku vzdal. Na podanou stížnost vedení města na nečinnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo v listopadu roku 2020 reagováno sdělením, že Česká republika již není vlastníkem pozemku. Stejně jako město vyzvalo k odstranění odpadu většinového vlastníka pozemku, postupovalo i vůči menšinovým vlastníkům pozemků, ovšem s obdobným závěrem, že nejsou původci odpadů zde uložených.

„Obdrželi jsme řadu stížností nejen ze strany občanů, ale i vedení nedaleké školy a dalších subjektů. Podněty evidovala Policie České republiky i Městská policie Ostrava. S ohledem na zajištění bezpečnosti jsme v místě nechali nainstalovat kameru a díky součinnosti s městskou policií se pak podařilo vyřešit hned několik přestupků nezákonně odloženého odpadu na této skládce,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Náklady na odstranění tohoto nelegálně nahromaděného odpadu činí více než 2,5 milionu korun. Kromě skládky na ulici Úprkova řeší město obdobnou skládku v lokalitě řadových garáží na ulici Muglinovská, na levém břehu Ostravice. Ve spolupráci s městským obvodem bude i tato skládka odstraněna v průběhu tohoto roku.

Ostrava vynakládá nemalé finanční prostředky na odstranění černých skládek. Každoročně vyzývá také k úklidu odpadu vlastníky pozemků podél vodních toků a komunikací nebo v blízkosti nákupních center.

Povinnost vlastníka pozemku udržovat čistotu a pořádek na pozemku, tak, aby nebyl narušen vzhled obce, přitom upravuje zákon o obcích, další povinnosti vlastníkovi pozemku vyplývají také z občanského zákoníku. Pokud se vlastník pozemku dozví o nezákonně soustředěném odpadu na svém pozemku, je podle zákona o odpadech povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn. Pokud se vlastníka odpadu nepodaří zjistit, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností vlastníka pozemku, aby řádné odstranění odpadu zajistil, k čemuž může obec poskytnout součinnost. Fyzické osobě za založení černé skládky hrozí pokuta až do výše 100 000 korun, podnikateli či právnické osobě až do výše 10 milionů korun.

Likvidace černé skládky začalo 27. ledna 2022