Poslední desetiletí zaznamenáváme zásadní obrat ve způsobu nakládání s komunálním odpadem a obecně přechod společnosti od spotřebitelského způsobu života k oběhovému hospodářství. To přináší také změnu chování obyvatel ke způsobu nakládání s komunálním odpadem.

Dosažení těchto změn však znamená vložit do odpadového hospodářství nemalé finanční zdroje. Ostrava postupně rozšiřuje a zkvalitňuje systém městského nakládání s komunálním odpadem, přičemž klade zvláštní důraz na ochranu životního prostředí. Veškerý rozvoj městského systému navýšil roční náklady za uplynulých 10 let o více než 20 milionů, přičemž roční poplatek za odpady pro občana zůstává již od roku 2005, tedy již 16 let, stejný, ve výši 498 Kč. Roční příjem města z poplatků občanů za komunální odpad je 120 milionů korun. Město tak musí každoročně náklady na odpadové hospodářství dorovnávat ve výši 80 milionů korun z městského rozpočtu.

Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Ten stanovil vysoké cíle v třídění odpadů, jakož i jejich opětovnému použití coby surovinových zdrojů. Přináší rovněž omezování skládkování s cílem zakázat od roku 2030 ukládání veškerých využitelných odpadů na skládky. Aby byly obce a města k zákazu skládkování motivovány, byl zaveden poplatek za uložení odpadu na skládku, který se každoročně zvyšuje. Pro Ostravu to znamená zaplatit v roce 2021 poplatek ve výši asi 29 milionů korun.

Náklady na odpadové hospodářství však nezvyšují pouze nové povinnosti dané legislativou, ale i zvyšující se náklady na samotný provoz městského systému. Ať už se jedná o cenový nárůst vlivem inflace a zvyšujících se režií nebo požadavky na rozšiřování městského systému o nové služby, či rozvoj služeb stávajících. To přinese růst nákladů na odpadové hospodářství v řádu desítek milionů ročně. S vědomím nárůstu nákladů a současného vysokého doplatku na odpadové hospodářství z rozpočtu města je zřejmé, že navýšení poplatků hrazených občany bude do budoucna s vysokou pravděpodobností nevyhnutelné.

Město aktuálně připravuje novou vyhlášku o systému nakládání s odpady, ve které budou zohledněny legislativní změny, stejně jako novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.