Při hutnické výrobě vzniká celá řada vedlejších produktů, odpadů nebo materiálů, které jsou dnes již z větší části materiálově využívány. Pro některé odpady a odpadní materiály se ale další využití nadále hledá, nebo jeho využití málo efektivní. Do řešení problematiky nakládání s odpady z hutí a souvisejících provozů a výzkumu nových technologií k omezení jejich produkce se zapojí nový projekt Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na němž bude spolupracovat také soukromý a neziskový sektor, který bude zastoupen podniky MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., SMOLO a.s., ArcelorMittal Ostrava a. s., KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a Národní strojírenský klastr, z.s.

Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů

Cílem projektu je společný výzkum v oblasti eliminace, dalšího zpracování a využití průmyslových odpadů, materiálů a vedlejších produktů z metalurgických výrob, které nejsou primárním cílem výroby. Pro tento výzkum vzniknou na území ostravské aglomerace dvě nová výzkumná pracoviště, která umožní také zapojení studentů vysoké školy do této problematiky. Nového nebo efektivnějšího využití by se tak v budoucnu mohly dočkat dosud nevyužívané podíly strusek, například pánvové ocelárenské strusky nebo odprašky z ekologických opatření při čištění plynů v metalurgii.

„Nová laboratorní pracoviště vzniknou v podmínkách zúčastněných výzkumných organizací, tj. na naší univerzitě a ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Na univerzitě to bude pracoviště zaměřené na výzkum fyzikálních a chemických vlastností zkoumaných odpadních nebo druhotných produktů. U partnera projektu vznikne výzkumné pracoviště zaměřené na metody termického zpracování těchto zkoumaných látek,“ dodává ke zrodu unikátních laboratoří doc. Vlček z Fakulty materiálově-technologické.

Náklady výzkumu přesahují 78 miliónů korun a převážná část z nich, až 70 miliónů korun, bude hrazena z dotace, kterou na realizaci projektu získala Fakulta materiálově-technologická Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.


Zdroj informací: Tisková zpráva Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Odpady z průmyslu je potřeba řešit už před výrobou