Nový způsob třídění odpadu si vyzkoušejí obyvatelé ostravského obvodu Radvanice a Bartovice. Společnost OZO přistaví přímo k rodinným domům v Bartovicích a malé části Radvanic speciální popelnici na tříděný odpad. Dosud byly větší kontejnery na tříděný odpad umístěny na několika místech a lidé k nim museli chodit.

„Pro tento pilotní projekt ojedinělý v České republice jsme záměrně vybrali obvod, který se trvale potýká se zhoršeným životním prostředím, konkrétně znečištěním ovzduší, a kde město kromě jiného v současnosti pomáhá například s revitalizací zelených ploch a vznikem nových parků,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Přistavení nádob na využitelné složky odpadu přímo k rodinným domům je jednou z mála možností, jak v Ostravě ještě více zdokonalit propracovaný systém sběru tříděného odpadu. „Pokud se tento v České republice ojedinělý způsob separace osvědčí, budeme v jeho zavádění pokračovat i v dalších ostravských obvodech,“ dodala Kateřina Šebestová.

Odpad vložený do modro-žlutých nádob bude dále precizně roztříděn na třídicí lince a využit materiálově (cca 25 %) nebo energeticky formou výroby tuhého alternativního paliva pro cementárny (cca 75 %). Pilotní projekt se týká části Bartovic od ulice Maryčky Magdonové a Újezdní po ulici U Statku včetně posledních domů v Bémově ulici.

„Tento nový způsob separace odpadu neznamená, že bychom jeho třídění vzdali. Právě naopak. Naší snahou je zvýšit množství separovaného odpadu i komfort třídění pro občany. Z dosavadních bartovických stanovišť zmizí modré a žluté kontejnery, do nichž občané původně třídili zvlášť plasty a zvlášť papír. Zároveň se zavedením nových nádob na třídění se také po dobu pilotního projektu sníží četnost svozu směsného komunálního odpadu,“ upřesnil jednatel společnosti OZO Karel Belda s tím, že ve zbývajících částech Ostravy zatím zůstává vše tak, jak jsou Ostravané zvyklí. „Neustále pokračujeme v zavedeném způsobu třídění, novinka se zatím týká jen rodinných domů ve vybrané části Bartovic. I v případě, že se právě zaváděný projekt rozšíří do dalších ostravských obvodů, bude zacílen jen na zástavby rodinných domů, kde to má většina obyvatel ke kontejnerům na třídění daleko. Na ostravských sídlištích jsou už nyní nádoby na odpad umístěny prakticky před každým domem,“ potvrdil Karel Belda.

Domácnosti, které budou do projektu zapojeny, obdrží počátkem září dopis s informací o termínu veřejného projednání a také letáčky s potřebnými informacemi i harmonogramem rozvozu popelnic. Nádoby budou modro-žluté a budou mít na víku informaci o tom, co do nich lze vyhazovat.