Ochrana před povodněmi je stěžejní vodohospodářský problém nejen na území města, ale spadá do širšího kontextu vodohospodářské politiky státu. Možnosti, jak řešit ochranu území podél vodních toků proti povodním, lze rozdělit na opatření preventivní (dělají se průběžně) a operativní (dělají se v době povodní).

Preventivní opatření

Jsou to zejména opatření legislativní a správní, příprava povodňových plánů (uceleného povodí, obcí s rozšířenou působností, zbývajících obcí, areálů a objektů v záplavovém území), péče o zařízení sloužící ochraně před povodněmi a jejich optimální využití, stavebně technická opatření na ochranu před povodněmi a opatření v ploše povodí na ochranu před povodněmi.

Operativní opatření

V době povodně jsou to zejména předpovědní a hlásná povodňová služba, monitoring všech meteorologických a hydrologických veličin, využití předpovědních metod pro prognózu vývoje či ovlivnění povodňové situace.

V Ostravě jsou stanovena opatřeními Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí, tato záplavová území vodních toků včetně vymezení aktivní zóny záplavového území:

  • Záplavové území Odry: ř. km 0,000–8,700, ř. km 8,400–29,400 a ř. km. 29,400–80,800
  • Záplavové území Ostravice: ř. km 0,000–6,300, ř. km 6,300–7,500, ř. km 7,500–12,040 a ř. km 12,040–45,600
  • Záplavové území Lučiny: ř. km 0,000–15,367
  • Záplavové území Opavy: ř. km 0,000–21,800
  • Záplavové území Porubky: ř. km 0,000–1,000, ř. km 1,000–7,000 a ř. km 7,000–13,440
  • Záplavové území Michálkovického potoka: ř. km 0,000–2,550 a ř. km 2,550–4,650
  • Záplavové území Polančice: ř. km 0,000–10,500
  • Záplavové území Ščučí a Oprechtického potoka: ř. km 0,000–5,300 a ř. km 5,300–7,900
  • Záplavové území Starobělský potok: ř. km 0,000 – 6,050
  • Záplavové území Plesenský potok: ř. km 0,000-6,720

Město má rovněž zpracován digitální povodňový plán a je ustanovena povodňová komise. Povodňová ochrana se řídí podle Digitálního povodňového plánu ORP Ostrava. Z něho vycházejí dílčí povodňové plány jednotlivých městských obvodů.

Digitální povodňový plán

V roce 2014 Ostrava byl zpracován Digitální povodňový plán, jehož financování hradilo statutární město Ostrava. Digitální povodňový plán je zpracován pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Ostrava a řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území ORP a zaplavením nemovitostí při povodni.

Digitální povodňový plán ORP Ostrava je zveřejněn zde: https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/orpostrava/