Na území města se nachází několik již nepoužívaných odkališť pro ukládání kalů z úpraven uhlí společnosti OKD. Některá z odkališť tohoto druhu jsou na uhelných odvalech (halda Heřmanice), další – již sanovaná – odkaliště byla třeba u Dolu Hrušov (Stachanov).

Sanováno již bylo také odkaliště Lhotka využívané k čištění fenol-čpavkových vod z koksovny Jan Šverma. V současnosti přes část tohoto území vede dálnice D47 (D1).

Pro popeloviny z energetiky existují odkaliště Kunčičky (Vítkovice, a.s.), Bartovice (ArcelorMittal) a u elektrárny Třebovice (Dalkia Česká republika, a. s.).

ArcelorMittalu patří několik odkališť hutní výroby (Rudná I, II a III a komplex úložišť Bartovice, kde se kromě popelovin ukládají také ocelárenské a vysokopecní kaly). Odkaliště hutní výroby komplexu Vítkovice byla umístěna v odvalu Hrabůvka a sloužila i k ukládání jiných odpadů.

Další odkaliště na území města Ostravy slouží (nebo sloužila) k ukládání kalů z čistíren odpadních vod (odkaliště z ČOV ArcelorMittalu a odkaliště ze staré ÚČOV Ostrava).

Geotechnické vlastnosti náplní odkališť výrazně omezují možnosti jiného využití těchto ploch po ukončení jejich provozu. Odkaliště ale nepředstavují významné riziko nadlimitního znečištění využívaných vodních zdrojů nebo povrchových vod.

Sanace problémových lokalit je zajištěna z prostředků ministerstva financí (platí pro stará odkaliště, která patří společnosti Vítkovice, a. s., ArcelorMittal Ostrava, a. s., nebo OKD, a. s.).