Ostrava má tři hlavní centra, které leží v relativně velké vzdálenosti od sebe. Prostor mezi jednotlivými hustě osídlenými, rezidenčními lokalitami a oblastmi s nabídkou zaměstnání, obchodu a služeb, tvoří méně atraktivní oblasti. Z výše uvedeného důvodu městská hromadná doprava (dále MHD) obtížně konkuruje individuální automobilové dopravě (dále IAD), což klade na plánování městské dopravy vysoké nároky v důsledku každodenních přesunů obyvatel mezi rezidenčními oblastmi a centrem, případně dalším lokalitami s pracovními příležitostmi, obchodem a službami. I přes vysokou nákladnost provozu a nadstandartní rozsah sítě se však městu Ostrava daří zajistit dvěma třetinám obyvatel dostupnost MHD do 5 min od bydliště.

Město na nepříznivý polycentrický stav reagovalo integrací dopravního systému (vybudování terminálů), který umožňuje napojení příměstské hromadné dopravy na městský dopravní systém, zvyšuje její atraktivitu, efektivitu a tím i snížení vlivů dopravy na životní prostředí.

V rámci integrace byly v nedávné minulosti vybudovány čtyři hlavní přestupní terminály:

  • Svinov mosty
  • Hlavní nádraží
  • Hranečník
  • Dubina

Největším terminálem, který prošel také největší rekonstrukcí, je terminál nadregionálního významu Svinov mosty v západní části města. Propojuje a integruje vlakovou dopravu, IAD, dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou autobusovou i tramvajovou. Základ pro tento terminál vznikl v 70. letech minulého století jako součást hlavního propojení centra Ostravy s největší rezidenční čtvrtí Poruba. Technický charakter původního přestupního místa (výškové členění, dlouhý pěší přístup k vlakovému nádraží, provizorní napojení různých výškových úrovní i celková architektonická úroveň) omezoval jeho využití a nebyl ideální vizitkou jednoho z hlavních vstupů do města. Původní terminál byl postupně vybavován bezbariérovými prvky, ty však byly technicky nedokonalé, a tím i málo využívané.  Uvedený stav byl ve vzdálené minulosti řešen pouze provizorními opatřeními a omezoval imobilním občanům, cestujícím s dětskými kočárky, a dalším skupinám obyvatel přestup, a tím i využívání MHD.

Proto byla v roce 2012 dokončena celková rekonstrukce přestupního terminálu, jejíž součástí byla také rekonstrukce prostoru autobusových a tramvajových zastávek na mostech, vybudování bezbariérového přístupu, pěšího napojení na MHD a zlepšení přístupu k simultánně rekonstruovanému vlakového nádraží. Stavební náklady projektu činily celkem 416,3 mil. Kč, na němž se podílely prostředky strukturálních fondů EU (EUSF), města Ostravy a Moravskoslezského kraje (MSR).

Dalším terminálem, který významně zlepšil možnosti integrované dopravy, je nově vybudovaný terminál Hranečník (východní část města). V rámci jeho výstavby byla v roce 2015 dobudována také nová trolejbusová trať, která terminál propojuje s centrem města. Projektu byl financován z Programu švýcarsko-české spolupráce a EUSF.

Parkoviště P+R

U přestupních terminálů Svinov a Hranečník, napojených na síť městské hromadné dopravy, byla zřízena parkoviště systému P+R, která mohou přispět k omezování individuální automobilové dopravy ve městě. V Ostravě jsou parkoviště tohoto typu umístěna v návaznosti nejen na příjezdové směry individuální dopravy, ale také v návaznosti na železniční dopravu (hlídané parkoviště u Hlavního nádraží, parkovací dům KOMA u nádraží Svinov). V současné době však návaznost na železniční dopravu využívají především cestující pokračující železniční dopravou mimo město. Parkoviště P+R zatím nebyla dostatečně využívána také k odstavení vozidla s návazným cestováním MHD v důsledku konkurence individuální automobilové dopravy. Dojezdové časy MHD snižuje vedení tramvajové dopravy do centra města z větší části po samostatném tramvajovém tělese a její větší využívání také aktuální zvyšování komfortu a jednoduchosti odbavování.

Nárůst počtu vytvořených P+R parkovacích míst je také jedním z měřitelných cílů Strategického plánu města Ostravy 2017-2023 (19. ukazatel). V Ostravě je v této souvislosti v současné době plánována výstavba čtyř dalších P+R parkovišť (u nákupního centra Globus v Porubě, lokalita Černý potok v Přívoze, v blízkosti Místecké ulice u Dolní oblasti Vítkovice a parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava). Na těchto P+R parkovištích je plánována výstavba 500 parkovacích míst do roku 2030, z toho výstavbu alespoň 200 parkovacích míst do roku 2023.