Město Ostrava a společnost OKK Koksovny uzavřely dohodu, kterou deklarují, že mají společný zájem na zlepšování životního prostředí, především na dosažení a udržování co nejvyšší možné kvality ovzduší na území města a jsou připraveny spolupracovat k naplnění tohoto zájmu. Součástí dohody jsou různá opatření, k nimž se obě strany zavázaly nad rámec svých zákonných povinností. Město Ostrava se již dlouhodobě na zlepšování kvality ovzduší podílí řadou svých aktivit.

„Město se snaží postupně iniciovat dobrovolné dohody s průmyslovými podniky v Ostravě, které patří vedle domácích kotlů, dopravy a transferu emisí z Polska mezi hlavní zdroje znečištění ovzduší v regionu. Jsme rádi, že i společnost OKK Koksovny přijala svou odpovědnost, má upřímnou snahu tento vliv snižovat a to, co prozatím eliminovat nelze, alespoň kompenzovat náhradními opatřeními.  Závazky města plynoucí z těchto dobrovolných dohod vnímáme jako svou povinnost vůči občanům,“ řekl bývalý ostravský primátor Tomáš Macura.

Platnost dohody mezi městem Ostrava a společností OKK Koksovny byla automaticky prodloužena o další tři roky, a to do 31.12.2025, její plnění se bude opět kontrolovat pravidelně každého půl roku. Společnost se v ní zavazuje věnovat městu každoročně finanční dar ve výši 1,5 milionu korun, ze kterého půjde vždy půl milionu do městského fondu na ozdravné pobyty dětí, zbývající část město po domluvě použije na úhradu nákladů spojených s monitoringem kvality ovzduší na území Ostravy, na výsadbu izolační zeleně a další ekologické projekty, a rovněž na podporu kulturního, společenského a sportovního života v Ostravě.  Firma také upraví harmonogram odběru vzorků pro výskyt benzenu na monitorovací stanici kvality ovzduší ve svém areálu tak, aby se sladil s termíny odběrů na měřicí stanici v Hrušově.

Na vyžádání OKK Koksovny poskytnou městu informace o naměřených hodnotách z monitorovací stanice v areálu společnosti, kamerové záznamy provozu, které firma pořizuje dle nových podmínek integrovaného povolení provozu vydaného Krajským úřadem MSK a uchovává je sedm dní.   Pro snížení prašnosti budou uklízet vnitropodnikové komunikace a plochy speciálním zametacím vozem minimálně dvakrát týdně, a Koksární ulici vně závodu v  intervalu jednou za čtyři týdny, vždy v období od začátku dubna do konce října.

OKK Koksovny se také zavázaly neprodleně informovat město Ostravu o mimořádných událostech, které mohou nastat při provozu jejich zařízení a které negativně ovlivňují životní prostředí. Bezúplatně převedou na město dva pozemky v obvodu Slezská Ostrava, kterými Ostrava scelí území podél cyklostezky u Ostravice v blízkosti Slezskoostravského hradu. Společnost se dále zavázala, že umožní bezúplatné zřízení věcného břemena ve prospěch města pro následné vybudování cyklostezky u mostu za obchodním centrem Karolina.

„Životní prostředí v Ostravě nám není lhostejné, naopak patří k prioritám naší společnosti. Proto se snažíme pro jeho ochranu dělat maximum. Díky vysokým investicím a proekologickým opatřením patří naše koksovna i ve srovnání se zahraničím k nejmodernějším koksárenským provozům. Daří se nám tak stanovené emisní parametry nejenom plnit, ale mnohdy i podkračovat. I tak ale neustále pracujeme na zlepšeních, výrazně investujeme do modernizace a proekologických opatření ve firmě.  Za posledních deset let jsme do této oblasti investovali přes 3,2 miliardy korun“ dodal výkonný ředitel společnosti OKK Koksovny Zdeněk Durčák.

Závazky města vyplývající z dohody jsou pokračováním jeho dosavadních ekologických aktivit. Ostrava bude pokračovat v nadlimitním čištění a úklidu pozemních komunikací nad rámec zákonných požadavků. Z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší bude město nadále pořádat ozdravné pobyty dětí mateřských, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií pro snížení negativního dopadu znečištění ovzduší na jejich zdraví.  Každoročně uvolní 2 miliony korun na monitoring kvality ovzduší. Bude ze svého rozpočtu uvolňovat finanční prostředky k navýšení podpory na výměnu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní zdroje tepla v minimální výši 10 000 korun pro každého úspěšného žadatele o kotlíkové dotace.

Magistrát města Ostravy bude nadále udržovat v platnosti certifikovaný systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, který zaručuje minimalizaci negativních dopadů provozu úřadu na životní prostředí a zlepšování kvality poskytovaných služeb. Město se bude kvůli šíření osvěty a podpory ekologického chování nadále zapojovat do akcí typu Evropský týden mobility, Badatelský svět, Den Země, Dny zdraví, Ukliďme svět, ukliďme Česko a podobně. Bude v souladu se svým Plánem odpadového hospodářství maximálně využívat odpady jako náhradu primárních zdrojů energie a bude postupně přecházet na oběhové hospodářství.

Město Ostrava vydalo „Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší“, který zahrnuje celou řadu opatření. Jde o projekty zrealizované v roce 2020, tak ty s plánovanou realizací po roce 2020. Plán obsahuje konkrétní informace o projektech, harmonogram realizace příslušných aktivit a dílčích kroků jednotlivých projektů, finanční náročnost, finanční krytí, termíny plnění a interní gesce. Ostrava bude tento plán průběžně aktualizovat a důsledně pracovat na uvedených projektech a dodržování stanovených termínů.

Akční plán je zveřejněn a ke stažení ZDE

Akční plán je aktualizován každých 6 měsíců. Na základě uzavřené smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR byla zpracována Zpráva o plnění navržených aktivit, vztažená k první polovině roku 2023.

Více k Akčnímu plánu ZDE

Dohoda o spolupráci stran v oblasti životního prostředí se zaměřením na omezování znečišťování ovzduší, kterou uzavřeli statutární město Ostrava a OKK Koksovny, a.s. ke stažení ZDE

Hodnotící zpráva o plnění závazků v Dohodě o spolupráci stran v oblasti životního prostředí se zaměřením na omezování znečišťování ovzduší je hodnocena v půlročních intervalech od 1. pololetí 2020.

Aktuální hodnotící zpráva o plnění závazků za 2. pololetí 2023 ke stažení ZDE