Topná sezóna se pomalu chýlí ke konci. Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje – výsledky, které hodnotí kvalitu ovzduší za rok 2019, jsou nejlepší za posledních 20 let. Minulý rok byla zaznamenána pouze jediná smogová situace s historicky nejnižším počtem hodin trvání. Jedním z významných faktorů, který kvalitu ovzduší kromě počasí a příznivých rozptylových podmínek ovlivnil, je i snížené množství prachu, které se do vzduchu dostalo z kotlů na pevná paliva vytápějících ostravské rodinné domy.

Emise z takzvaných lokálních topenišť patří vedle průmyslu, znečištění z dopravy a přeshraničního přenosu z Polska k hlavním zdrojům znečištění ovzduší ve městě. Ostrava svým obyvatelům s výměnou starých neekologických kotlů za moderní pomáhá již několik let.

„K dnešnímu dni je díky kotlíkovým dotacím a aktivitám města v Ostravě vyměněno bezmála 1300 starých kotlů za nové. Na jejich výměnu jsme doposud přispěli částkou 12 milionů korun. Na poskytnutí bezúročných zápůjček jsme vyplatili z městského rozpočtu přes 4 miliony korun. Největší zájem je o plynové kondenzační kotle, následují tepelná čerpadla.  Připomínám, že kotel 1. a 2. emisní třídy nelze již po datu 1. 9. 2022 provozovat,“ říká náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Díky bezúročným zápůjčkám si Ostravané mohli provést výměnu kotle bez použití vlastních finančních prostředků.  Pomohly jim překlenout období mezi schválením dotace krajem a jejím následným vyplacením.

Na území města Ostravy je podle posledního sčítání Českého statistického úřadu v rodinných domech 2429 kotlů na pevná paliva. Na základě informací o počtech podaných a schválených žádostí v poslední kotlíkové výzvě by mohlo být v Ostravě do konce září roku 2023, tedy do termínu uvedeném ve smlouvě s příjemcem dotace, vyměněno 1877 neekologických kotlů, což je ještě o třetinu více než v současné době. Z celkového počtu žádostí byl v Ostravě ze 49 % zájem o plynový kotel, následuje tepelné čerpadlo s 18 %, u ostatních (kombinovaný kotel na uhlí a biomasu, kotel na biomasu) byl zájem cca ze 17 %.

Ostrava od roku 2015 realizovala masivní kampaň s cílem oslovit co nejvíce majitelů rodinných domů ve městě a podpořit výměnu starých kotlů za nové.

„Rozdali jsme 5 tisícům domácnostem obálky s informacemi a vzorem vyplněné žádosti. Pořádali jsme seminář napříč městskými obvody, kde jsme vysvětlovali podmínky dotace, jak o ni zažádat a jaké kotle jsou podporované. Přišly stovky lidí. V druhé výzvě kotlíkových dotací byla Ostrava jedním z mála měst v Česku, které začalo poskytovat bezúročné zápůjčky. A motivací pro naše občany byl a stále je hlavně příspěvek města ve výši 10 tisíc korun každému žadateli o výměnu kotle,“ shrnuje aktivity města náměstkyně Kateřina Šebestová.

Informace o kotlíkových dotacích byly distribuovány rovněž prostřednictvím letáků ve vozech městské hromadné dopravy, na billboardech a také přímo pracovníky magistrátu. Město Ostrava zřídilo takzvanou kotlíkovou kancelář, ve které zaměstnanci pomáhali s vyplňováním žádostí a podávali informace k příspěvku města a poskytování bezúročných zápůjček. Na podporu výměny kotlů vznikl také animovaný film, který vytvořily dětské ruce ve spolupráci s dílnou QQ studio Ostrava. Jednalo se o jednoduchý příběh dětí, které nechtějí, aby z komína jejich domku stoupal špinavý černý kouř.

Město Ostrava administruje žádosti také v době pandemie. Vše lze domluvit s žadatelem telefonicky, veškeré informace jsou také na webu zdravaova.cz. Žádosti mohou občané posílat poštou nebo přes podatelnu. Žadatelů se ale v současné době na úřad obrací méně.