Stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které byly pro svůj mimořádný význam orgánem ochrany přírody vyhlášeny za památné.

V Ostravě je 33 památných stromů, včetně jedné skupiny tvořené dvěma stromy. Jedná se zejména o solitérní stromy vynikající vysokou estetickou funkcí. Je mezi nimi mimo jiné osm platanů javorolistých, sedm dubů letních a šest buků lesních. Z jehličnatých stromů jsou zastoupeny druhy jinan dvoulaločný (celkem tři) a metasekvoje čínská, které na zimu opadávají podobně jako modřín. Jedná se o vývojově staré druhy, které také bývají nazývány živé zkameněliny.

Nejstarší památný strom v Ostravě je lípa rostoucí na hřbitově v městském obvodu Nová Ves, jejíž věk je odhadován na 500 let.

Největší obvod kmene – 674 cm– má jasan ztepilý, který roste v Třebovickém parku. Je zároveň jedincem s největším obvodem kmene svého druhu v celém Moravskoslezském kraji.

Dalšími jedinci s rekordními rozměry jsou v rámci kraje kaštanovník jedlý  v Ostravě-Zábřehu a liliovník tulipánokvětý a buk lesní stříhanolistý v Třebovickém parku.

Nejvíce památných stromů na jednom místě v Ostravě, celkem pět, je v Třebovickém parku, který je současně také významným krajinným prvkem.

 

Poloha památných stromů je k dispozici na Mapovém portálu města.

 

název památného stromu městský obvod obvod kmene v cm
Buk lesní 2 exempláře Krásné Pole 294 a 297
Buk lesní Třebovice 495
Buk v parčíku na ul. U Zámku, Dolní Ostrava-Jih 448
Michalský buk Michálkovice 369
Buk lesní červenolistý na ul. 30. dubna Moravská Ostrava a Přívoz 300
Dub letní Slezská Ostrava 385
Dub letní Mariánské Hory a Hulváky 400
Dub letní (Quercus robur) Slezská Ostrava 412
Starobělský dub Stará Bělá 530
Dub letní v Komenského sadech Moravská Ostrava a Přívoz 438
Vlastin dub Ostrava-Jih 338
Dub letní u Porubského zámečku Poruba 457
Jasan v Třebovickém parku Třebovice 704
Jasan u Bártova statku Poruba 434
Jerlín japonský Vítkovice 286
Jinan dvoulaločný Slezská Ostrava 263
Jinan dvoulaločný Třebovice 300
Jinan u zámečku na ul. Frýdecké Slezská Ostrava 268
Kaštanovník jedlý Ostrava-Jih 386
Liliovník tulipánokvětý Třebovice 370
Lípa malolistá Nová Ves 663
Lípa malolistá Slezská Ostrava 490
Lípa srdčitá Nová Ves 564
Lípa u Pokorných Svinov 372
Porubská metasekvoje Poruba 360
Platan Moravská Ostrava a Přívoz 434
Platany Vítkovice 327
Platany Vítkovice 353
Platan javorolistý Moravská Ostrava a Přívoz 554
Platan javorolistý Třebovice 490
Platan na ul. Sokolské Moravská Ostrava a Přívoz 445
Platan na ul. Poděbradova Moravská Ostrava a Přívoz 429
Platan u fary na Mírovém náměstí Vítkovice 349