Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vytváření ÚSES je dle zákona o ochraně přírody a krajiny veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Smyslem vytváření a ochrany ÚSES je zajištění základních prostorových podmínek pro dlouhodobé udržení a posílení jedné ze základních přirozených funkcí krajiny – ekologické stability. Děje se tak postupným vytvářením spojité sítě ploch s relativně vysokou ekologickou stabilitou, na kterých je umožněn rozvoj přirozených, především rostlinných společenstev, jejichž přirozená druhová skladba odpovídá konkrétním stanovištním podmínkám. Takto stabilizovaná území jsou předpokladem pro zachování či obnovení rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev a mohou příznivě působit na okolní méně ekologicky stabilní části krajiny.

Základními skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra a biokoridory.

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

Podle významu se rozlišuje nadregionálníregionální a místní ÚSES.

 

Plány ÚSES

Vymezení ÚSES stanoví orgány ochrany přírody a krajiny v plánu ÚSES. Plány ÚSES obsahují vedle mapového podkladu, také tabulkovou a textovou část popisující funkční a prostorové ukazatele skladebných částí a jejich současný stav, a dále návrhy rámcových opatření k zachování a zlepšení ÚSES, případně k jeho založení (v případě nefunkčních částí ÚSES).

Zpracování plánů ÚSES je prováděno prostřednictvím odborně způsobilých osob s autorizací udělovanou Českou komorou architektů. Odborné a metodické principy vymezování ÚSES stanoví „Metodika vymezování územního systému ekologické stability“.

Plány nadregionálního a regionálního ÚSES jsou podkladem pro koncepční vymezení v zásadách územního rozvoje krajů.

Plány místního ÚSES upřesňují koncepční vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES a doplňují ho sítí ÚSES v lokálních parametrech. Plány místního ÚSES obsahují všechny hierarchické úrovně ÚSES a slouží jako podklad pro územní plány obcí a dále také pro provádění pozemkových úprav, zpracování lesnických a vodohospodářských dokumentů a rovněž jako podklad pro rozhodování v území.

Zpracovaný návrh plánu ÚSES předkládá orgán ochrany přírody a krajiny k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní správy. Plán ÚSES je územně analytickým podkladem, který následně schvalují příslušné orgány územního plánování v územně plánovací dokumentaci.

 

Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava

Obsahem Plánu ÚSES správního obvodu ORP Ostrava je vymezení místního ÚSES na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava s výjimkou území Chráněné krajinné oblasti Poodří.

Vymezením místního ÚSES v Plánu ÚSES správního obvodu ORP Ostrava došlo ke zpřesnění stávajícího vymezení (v podrobnějším měřítku) nadregionálního, regionálního a místního ÚSES v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, v Územní studii Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – plán regionálního ÚSES MSK a v platných územních plánech jednotlivých obcí, s přihlédnutím k jejich projednávaným změnám. Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava řeší rovněž chybějící návaznosti prvků ÚSES na hranicích jednotlivých obcí jak v rámci území správního obvodu ORP Ostrava, tak na hranicích s obcemi mimo území správního obvodu ORP Ostrava, nevyhovující rozlohy biocenter a délky biokoridorů.

Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava byl zpracován Ing. Yvonou Lacinovou, autorizovanou projektantkou ÚSES ze společnosti Atregia s.r.o. a obsahuje textovou, tabulkovou a výkresovou část.

Kompletní Plán územního systému ekologické stability krajiny správního obvodu ORP Ostrava včetně související mapové aplikace je dostupný na mapovém portálu statutárního města Ostravy.

Projekt „Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava“, reg. č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008210 byl finančně podpořen EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny.