Akční plán SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

19. září 2019

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst »

Informace o realizaci projektu Systém environmentálního řízení

3. dubna 2019

Zavedení systému environmentálního managementu (EMS) je dobrovolné, ale pro nás závazné. Deklarujeme tak náš postoj k podpoře ochrany životního prostředí, prevenci znečišťování a udržitelného rozvoje…. Číst »

Akční plán adaptace na dopady změny klimatu

4. prosince 2018

Dne 10. 04. 2018 rada města usnesením č. 08927/RM1418/124 rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování „Akčního plánu adaptace na… Číst »

Systém environmentálního řízení dle ISO 14001

2. května 2018

Environmentální politika Magistrátu města Ostravy Ostrava je statutárně členěným městem na soutoku Odry s Ostravicí. Historicky je město spojováno s hornickou a hutnickou činností, která… Číst »

Plán odpadového hospodářství na léta 2017-2021

5. prosince 2017

V Plánu odpadového hospodářství jsou stanoveny podrobné cíle i procesy k jejich dosažení, uvádí zejména: Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti vytříděných odpadů k opětovnému použití… Číst »

Integrovaný plán mobility Ostrava

30. října 2017

Všechny významné cíle a plány města v oblasti udržitelné dopravy jsou shrnuty v Integrovaném plánu mobility Ostrava, který město Ostrava zpracovalo a schválilo jako dosud jedno z mála… Číst »

Strategický plán města Ostravy 2017-2023

25. října 2017

Nový Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2017 – 2023 byl zpracován ve spolupráci se všemi dotčenými stranami na území města a vize rozvoje… Číst »

Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu

23. října 2017

Ostrava je jedním z prvních měst v České republice, která má zpracovánu Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu (dále Adaptační strategie), která navazuje… Číst »

Akční hlukový plán aglomerace Ostrava

23. října 2017

Pro snížení hladiny hluku ve městě Ostravě byl zpracován Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, který se zabývá především možnostmi snížení hluku v kritických místech nejzávažnějších… Číst »

Akční plán udržitelné energetiky

22. října 2017

Akční plán udržitelné energetiky V návaznosti na členství města v Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors) byl v roce 2013 zpracován Akční plán udržitelné energetiky… Číst »