Už od roku 2005 je výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, lidově poplatku „za odpad“, stanovena na 498 korun na osobu a kalendářní rok a nezvýší se ani pro rok 2018. Na svém prosincovém zasedání o tom rozhodli ostravští zastupitelé.

Poplatek platí občané přihlášení ve městě k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů. Uhradit ho je třeba do 30. června, a to bez výzvy nebo vydání platebního výměru ze strany města. Platbu lze uskutečnit QR kódem, prostřednictvím platebního portálu města, prostřednictvím SIPA, bankovním převodem, složenkou nebo na pokladně Magistrátu města Ostravy. Podrobné informace lze získat na webu města v sekci Platba za komunální odpad, na tel. čísle 844 12 13 14 nebo na emailové adrese komunalniodpad@ostrava.cz.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. V případě změny místa trvalého pobytu se uhradí pouze poměrná část poplatku. Pokud nedoplatek vznikne osobě nezletilé nebo omezené ve svéprávnosti, přechází poplatková povinnost na jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Znamená to, že dlužníkem nemůže být dítě, nýbrž pouze jeho rodič nebo zákonný zástupce.

Osvobozeny od poplatku jsou například děti z dětských domovů a zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby umístěné v domovech pro zdravotně postižené, pro seniory, v domovech se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, vězni, popřípadě pacienti psychiatrické léčebny. Podmínkou je, že důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců.