Množství komunálního odpadu produkovaného občany města každoročně roste. I přesto lze pozorovat pozitivní změny v chování jeho obyvatel v otázce ochrany životního prostředí v Ostravě. Zájem o třídění odpadů a jejich recyklaci se projevuje postupným ubýváním směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku a zvyšujícím se podílem využitelných odpadů předávaných k dalšímu využití. Svoz a nakládání s komunálním odpadem na území města zajišťuje společnost OZO Ostrava, s. r. o.

Přibližně od roku 2008 dochází ke zvýšení podílu odpadu ze zeleně na celkové produkci odpadů a od roku 2012 také k zahrnutí údajů z výkupen druhotných surovin (kovy a papír), proto došlo ke skokovému navýšení objemu kovových odpadů. V případě ostatních složek odpadů z domácností dochází ke snižování množství směsného komunálního odpadu a roste podíl separovaných složek odpadů. Celková produkce odpadů, bez započtení odpadu ze zeleně a kovů, je pak dlouhodobě stabilní a osciluje mezi cca 79 a 85,7 tis. t/rok.

Tabulka produkce komunálních odpadů města Ostravy 2010 – 2015 (t)

složky odpadů / rok směsný komunální odpad papír plasty sklo kovy objemný odpad stavební odpady zeleň nebezpečné odpady ostatní
2010 58 518 4 713 2 980 2 409 164 10 188 1 525 5 192 132 1 789
2011 58 326 5 196 3 334 2 630 317 11 019 2 534 11 188 135 1 732
2012 56 064 9 138 3 445 2 591 6 608 10 172 2 611 8 639 135 1 513
2013 53 450 7 482 3 602 2 688 11 561 8 884 2 919 10 129 135 1 241
2014 52 847 7 996 3 569 2 521 10 489 9 408 2 387 14 122 150 3 175
2015 52 138 9 082 3 614 2 655 5 934 10 785 5 706 8 163 164 1 035
2016 53 286 7 957 3 840 2 715 4 037 12 498 5 760 11 316 203 1 349