Projekt AIR TRITIA  byl zpracováván mezinárodním řešitelským týmem skládajícím se z 5 výzkumných organizací, 5 měst (Ostrava, Opava, Opole, Rybnik, Žilina) a ESÚS TRITIA v rámci České republiky, Slovenska a Polska, v období od června 2017 do listopadu 2020 (Realizace projektu prodloužena o 6 měsíců z důvodu bariér vzniklých důsledkem opatření spojených s pandemií CoViD-19.) . Cílem projektu je zlepšit řízení kvality ovzduší prostřednictvím tvorby vhodných nástrojů a strategií a řešit kvalitu ovzduší a s tím související kvality života obyvatel zapojených měst včetně statutárního města Ostrava.

Nové nástroje vyvinuté v rámci projektu

V rámci projektu byl vyvinut nástroj s názvem Systém řízení kvality ovzduší (označovaný zkratkou AQMS – Air Quality Management). Jedná se o nástroj pro podporu dlouhodobého strategického rozhodování v oblasti řízení kvality ovzduší založeném na důkazech (evidence based policy). AQMS (Air Quality Management System) je informační systém, který prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní v podobě interaktivní mapy poskytuje podklady potřebné pro strategické plánování a rozhodování v oblasti kvality ovzduší, které jsou podloženy vědeckými poznatky. Zároveň tento systém poskytuje informace o kvalitě ovzduší a plánovaných opatřeních veřejnosti a celý rozhodovací proces se tak stává transparentním. V rámci projektu AIR TRITIA systém zahrnuje kromě Ostravy ještě města Opava, Opolí, Rybník a Žilina a pak celou oblast TRITIA (Moravskoslezský kraj, Opolské a Slezské Vojvodství a Žilinský kraj). Systém je navržen tak, aby v budoucnu umožňoval rozšíření o aktualizovaná data, nastalé změny či nová opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Systém je přístupný z: HTTPS://AQMS.VSB.CZ/

Druhým nástrojem vytvořeným v rámci projektu Predikční varovný systém (označovaný zkratkou PWS Prediction Warning System). Tento systém prostřednictvím modelů a výpočetních algoritmů na základě aktuálních informací o kvalitě ovzduší poskytuje informaci o riziku výskytu situací s extrémním znečištěním ovzduší (smogové situace) na následujících 48 hodin. Systém je zpracován také pro území Statutárního města Ostravy a umožňuje jeho zástupcům i obyvatelům předpovídat tyto situace a případně na ně již dopředu reagovat. Aktuálně jsou informace o situaci kvality ovzduší v následujících 48 hodinách zasílány městům prostřednictvím elektronické pošty a jsou dostupné také na stránce systému PWS: HTTP://AIR-TRITIA-TEST.HEROKUAPP.COM/PL .

Strategické přístupy a nástroje řízení ovzduší pro Ostravu pro období 2020 – 2040

Kromě výše popsaných nástrojů paří k hlavním výstupům projektu také identifikace potenciálních opatření ke zlepšování kvality ovzduší a vyhodnocení jejich předpokládaných dopadů. Pro všechna do projektu zapojená města, včetně statutárního města Ostravy, byly v souladu s principy strategického plánování vytvořeny cíle a priority v oblasti zlepšení kvality ovzduší na jejich území a jeho okolí. Projektový tým v úzké spolupráci s pracovní skupinou složenou ze zástupců statutárního města Ostravy vydefinoval v této oblasti následující prioritní osy:

  1. Rozvoj infrastruktury pro zlepšení kvality ovzduší
  2. Změna myšlení obyvatel a podnikatelských subjektů v území. Odpovědný přístup podnikatelských subjektů a dalších aktérů k čistotě ovzduší.
  3. Řízení kvality ovzduší (data, monitoring, vyhodnocování)

Součástí výstupu je i namodelování dopadů potenciálních opatření v rámci systému AQMS, kdy prostřednictvím modelů jsou prezentovány dopady na kvalitu ovzduší na celém řešeném území včetně území statutárního města Ostravy po zavedení vybraných opatření. Statutární město Ostrava tak získává cenné informace, které umožní provést prioritizaci plánovaných opatření dle efektivity jejich předpokládaných dopadů, přičemž tyto informace využije například při plnění svých zákonných povinností v oblasti kvality ovzduší (například v rámci tvorby a plnění Programů zlepšování kvality ovzduší – PZKO).

V rámci projektu byly vydány dvě odborné publikace

Součástí projektových výstupů jsou také dvě publikace. První z nich je odborná monografie s odborným obsahem zaměřeným na řešení kvality ovzduší včetně příkladů z území SMO, druhou publikací je poté atlas kvality ovzduší, který prostřednictvím map, fotek a textu popíše stav kvality ovzduší a především jejího pozitivního vývoje široké veřejnosti. Kombinace odborné publikace a atlasu tak pokryje potřebu sdílení informací pro odborné i laické cílové skupiny.

Více informací o PROJEKTU AIR TRITIA.

Kompletní strategii projektu Air Tritia najdete ke stažení v PDF ZDE.