Město Ostrava disponuje dokonalejším, a tedy i efektivnějším, souborem protipovodňových opatření. V závěru listopadu loňského roku byl dokončen projekt s názvem „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava,“ který obsáhl jak digitalizaci povodňových plánů, tak modernizaci i doplnění sirén například v místech, která dosud systémem varovného systému pokryta nebyla.

Protipovodňová opatření v Ostravě

Jeden z prvků systému protipovodňových opatření. Foto: HZS MSK

Sofistikovanější opatření si vyžádala náklady ve výši, jež přesáhly 39 milionů korun. Projekt byl financován Evropskou unií, která poskytla víc jak 24 milionů korun, město se podílelo částkou přesahující 12 milionů korun a přes 2,9 milionů korun uhradil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu je zvýšení připravenosti orgánů krizového řízení a povodňových orgánů, zabezpečení poskytování včasných a aktuálních informací, zvýšení kvality zpracovaných povodňových plánů, rozšíření a zkvalitnění varovného systému a včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování obyvatelstva v oblastech ohrožených povodněmi,“ vysvětlil brig. gen. Radim Kuchař, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

V první části projektu byly vypracovány digitální povodňové plány jednotlivých městských částí, současně byly aktualizovány digitální povodňové plány obvodů, které již tyto plány k dispozici měly. „Výhodou digitálních povodňových plánů je okamžitá dostupnost kýžené informace pro povodňové orgány. V případě zasedání povodňových komisí a řešení krizových situací tak mají zúčastnění potřebné informace na jednom místě a aktuální v daném čase. Naleznou zde například plné kontaktní údaje jednotlivých povodňových komisí sousedních obcí, správce vodních toků, stupně povodňové aktivity, včetně způsobu vyhlašování, ohrožená místa, objekty, profily vodních toků, způsoby zabezpečení ochranných prostředků, dopravy,“ objasnil Aleš Boháč, náměstek primátora.

Další výhodou digitálních povodňových plánů je rychlá aktualizace informací. Digitální povodňové plány mají přímé napojení na povodňový informační systém www.povis.cz, který je pravidelně aktualizován. Veřejná část digitálního povodňového plánu města a městských obvodů je přístupná veřejnosti na webech jednotlivých obvodů i města, lidé tak mají k dispozici potřebné informace, např. která místa a objekty, mohou být povodní ohroženy, na koho se obrátit apod.

Druhá část projektu zahrnula modernizaci a dostavbu jednotného systému varování a vyrozumění. Pořízeno bylo 88 elektronických sirén, z toho šest bylo vybudováno v nových lokalitách, které dosud nebyly pokryty varovným signálem (Michálkovice, Nová Bělá, Nová Ves u Ostravy, Polanka nad Odrou, Svinov, Slezská Ostrava). V rámci projektu byly pořízeny také tři elektronické mobilní sirény, které mohou být použity dle aktuální situace na území města.

Modernizací prošel rovněž systém pro přímé předávání verbálních informací a diagnostiku elektronických sirén, včetně ovládacího softwaru. Byla vybudována nová infrastruktura rádiového přenosu, umožňující přenosu informací s vyšší možností zabezpečení proti případnému zneužití varovného systému. Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění na území města je součástí pilotního projektu modernizace datového přenosu varovných informací v rámci celé země.

„Dlouhodobě a systematicky podporujeme veškeré aktivity vedoucí k zajištění bezpečnosti ve městě. Dokončený projekt nabídne účinnější systém pomoci v době povodní, což je pro tyto mimořádné situace zásadní a poskytne významnější možnosti ochrany osob a majetku na území Ostravy v krizové době,“ uzavřel Jan Dohnal, primátor města.