Budoucnost získávání energie je ve zpracování odpadu. To se děje několika způsoby, například spálením, ale také bez ohně (bez oxidace), tzv. pyrolýzou.  Vlivem tepla, ale za nepřístupu vzduchu, se organické makromolekuly rozpadají na sloučeniny a vzniká řada nových látek. Mezi nimi můžeme najít výhřevný plyn (bohatý na vodík  a metan), kapalný pyrolýzní olej, dehet nebo takzvaný tuhý zbytek. Každá z těchto surovin může být znovu využita: Centrum ENET VŠB-TUO se ve své Pyrolýzní jednotce snaží tento druh plynu dále zpracovat, aby mohlo být zužitkováno co největší množství energie v nich uložené.

Pyrolýza, tedy tepelný rozklad organických složek obsažených v odpadních látkách, se využívá již několik desítek let. Pyrolýzní jednotky jsou průmyslová zařízení, která jsou konstruována obvykle pouze na určitý typ odpadu. Jednotka v Centru ENET je výjimečná tím, že umožňuje tepelné zpracování široké škály organických odpadů. Při pyrolýze vznikají z odpadních materiálů látky nové, jako vysoce výhřevný plyn (bohatý na vodík a metan), kapalný pyrolýzní olej nebo takzvaný tuhý zbytek. Může to být dehet, při pyrolýze obalu Tetrapak zase hliník, z pneumatik zbyde skoro čistý uhlík. Každá z těchto surovin může být znovu využita: pyrolýzní olej jako zdroj organických sloučenin v chemickém průmyslu a například tuhý zbytek uhlíku pro výrobu aktivního uhlí pro průmysl.

Výzkum složení a zušlechťování pyrolýzního plynu otevírá nové možnosti jeho využití v energetice. Plyn se čistí a chladí, aby se z něj odstranil dehet a zůstal vodík. Ten se využívá především ke spalování v motorech, které pohánějí generátory k výrobě elektrické energie. Plyn je také možné plnit do lahví a dále využívat v chemickém průmyslu nebo použít k ohřevu pyrolýzní pece. Vysoce výhřevný plyn lze využít dokonce i ve „špinavé“ (nebo nevyčištěné) formě, a to k zahřívání Stirlingova motoru, také s cílem produkce elektrické energie.

Výzkum pyrolýzy odpadních látek v Centru ENET je součástí koncepce zaměřené na využití širokého spektra obnovitelných zdrojů při výrobě, uchovávání a distribuci elektrické energie. Výsledky výzkumu mohou být využity průmyslovými partnery pro aplikaci nových technologií, zejména v podnicích produkujících větší množství jednoho druhu odpadu, který by mohl být díky pyrolýze dále zpracován a energeticky využit.


Partnerem projektu Zlepši si techniku je statutární město Ostrava.