Chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva. Výkonem rybářského práva je hospodaření v rybářském revíru, které spočívá v obhospodařování říčních systémů a udržování rybích společenstev v lokalitách, kde je rekreační rybolov prováděn lovem na udici.

Sportovní a rekreační rybolov na území města, v rybářských revírech na řekách Opavě, Odře, Ostravici a Porubce i na vodních nádržích je zpravidla doménou členů Českého rybářského svazu sdružených v Místní organizaci Ostrava. V Ostravě je pouze část jediného pstruhového revíru (Ostravice 2). Ostatní revíry nebo jejich části (Lučina 1, Odra 2, Odra 2A, Odra 2B, Odra 3, Odra 3A, Ondřejnice 1A, Opava 1, Ostravice 1, Ostravice 1A, Porubka 1, Porubka 1A, Porubka 1B, Pilík 1A, Pilík 1B a Bartovice hrázka 1A) jsou mimopstruhové.

Informace o územním členění jednotlivých rybářských revírů najdete na webových stránkách Českého rybářského svazu.

Rybářské revíry

Co je rybářský revír? Část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy umožňující život rybí obsádky a vodních organismů.

Na základě struktury rybí obsádky a biologických charakteristik se rybářské revíry dělí na mimopstruhové revíry a pstruhové revíry.

Mimopstruhové revíry jsou dolní a střední toky řek v nižších a středních nadmořských výškách. Hlavní rybou je kapr obecný, ale dále se v nich vyskytují i cejni, líni, dravé ryby, plotice a jiné. Vyznačují se pomalu až středně rychle tekoucí vodou, jsou hlubší a prostorné, dno je tvrdé a pokryté vrstvou sedimentů. Kvalita vody bývá průměrná až nízká, voda je značně eutrofní v dolních úsecích řek a pod městskými aglomeracemi. Mezi mimopstruhové revíry patří většina údolních nádrží, rybníky, odstavená říční ramena, zatopené lomy, důlní propadliny a podobně.

Pstruhové revíry bývají vyhlášeny na horních úsecích řek a potoků a zasahují až do pramenných oblastí. Hlavní rybou je pstruh duhový, lipan podhorní, siven americký a doprovodné potravní druhy ryb (střevle, mřenka). Z hlediska kvality vody mají pstruhové revíry obvykle vodu čistou, chladnější a bohatou na kyslík. Pstruhové revíry se nacházejí ve středních a vyšších nadmořských výškách. Mají prudce tekoucí vodu, tvrdé dno s překážkami a úkryty, jsou méně prostorné, užší.