Stanovení podílu produkce emisí z automobilové dopravy vzhledem k ostatním zdrojům znečišťování

Cílem studie Stanovení podílu produkce emisí z automobilové dopravy vzhledem k ostatním zdrojům znečišťování bylo stanovit podíl produkce emisí z automobilové dopravy vzhledem k ostatním zdrojům znečišťování ovzduší a to ve dnech se zhoršenou imisní situací a špatnými rozptylovými podmínkami.

Emise z dopravy byly hodnoceny pro poměrně široké spektrum 6 znečišťujících látek. Pro charakteristiku stacionárních zdrojů byly jako referenční škodliviny zvoleny tuhé látky (TZL) jako primární původce imisní zátěže části PM10. K prekurzorům imisní zátěže částicemi PM10 dále také patří emise zejména NOx a SO2. Jelikož emise SO2 se v dopravních emisích prakticky nevyskytují, byly u stacionárních zdrojů jako reprezentant prekurzorů sekundárních částic PM10 zvoleny emise oxidů dusíku.

Obec s rozšířenou působností Ostrava (okres Ostrava – město) je specifickou lokalitou, ve které se nachází čtyři velké zdroje znečišťování ovzduší. Jejich podíl na celkových emisích TZL vnášených do ovzduší po zahrnutí vlivu výšky komína, mohou se tyto zdroje podílet na celkovém znečištění ovzduší v okrese Ostrava-město (při teplotě -7°C) podílem cca 25%.

Emise z dopravy jsou na rozdíl od velkých zdrojů přízemní. Podíl dopravy na celkovém znečištění ovzduší v okrese Ostrava-město je autory studie uváděn na úrovni cca 12% u TZL, resp. 16% u NOx, ovšem bez zohlednění vlivu resuspenze prašných částic z povrchu vozovky, která může bilanci z pohledu TZL a dopravy změnit.