Vědci z Masarykovy univerzity sledovali s pomocí senzorů kvalitu ovzduší v topné sezóně a zjišťovali, jak se topí v malých obcích. V projektu AirSENS hodnotili situaci v šesti jihomoravských obcích a dvou městských částech v Brně, aby zjistili stav a možné příčiny znečištění ovzduší.

„Znečištění ovzduší v obcích, zejména prachovými částicemi, na území České republiky dlouhodobě ovlivňuje hlavně lokální vytápění a pouze v některých místech doprava a průmysl. Řešení tohoto plošného problému je složité a vyžaduje i jiný než tradiční způsob měření znečištění ovzduší,“ říká výzkumník z ústavu RECETOX Přírodovědecké fakulty Ondřej Mikeš.

Ve většině lokalit byla kvalita ovzduší relativně dobrá, našly se však výjimky. Nejčastější příčinou špatného stavu byla kombinace nepříznivého terénu a lokálních zdrojů vytápění tuhými palivy. Naproti tomu například lokalita v Brně-Mokré Hoře, kde nedávné měření odhalilo potenciálně horší kvalitu ovzduší, dopadla velmi dobře. A to jak s ohledem na prachové částice, tak na sledované polycyklické aromatické látky, které vznikají při nedokonalém spalování a jejichž hlavním zdrojem jsou právě domácí topeniště.

V monitorovaných obcích souběžně probíhalo dotazníkové šetření a rozhovory zjišťující, za jakých podmínek by lidé byli ochotni změnit způsob vytápění svých domovů.

Typ kotle rozhoduje o množství emisí víc než palivo

Senzorové technologie jsou v oblasti analýzy kvality ovzduší stále oblíbenějším nástrojem. Podle Mikeše je důležité prozkoumat možnosti a limitace tohoto typu měření. V současné době spravuje Český hydrometeorologický ústav, Státní zdravotní ústav a několik dalších institucí a měst síť profesionálních stanic. Tato síť pokrývá určitou část území, ale mimo jiné z finančního hlediska není možné, aby byla ještě hustší. Proto vědci chtěli také zjistit, zda lze vhodně doplnit stávající síť senzory, které jsou levnější než profesionální měřicí zařízení, a díky nim sledovat konkrétní lokální problémy a navrhovat jejich řešení.

V rámci projektu AirSENS výzkumníci rozmístili v každé obci alespoň čtyři senzory tak, aby byli schopni chápat a řešit situaci v oblasti komplexněji. Pokud se naměřená data vhodně doplní meteorologickými parametry, jako jsou směr a rychlost větru, lze sledovat vývoj znečištění v obci a hodnotit, odkud a v kterou dobu dne, týdne či roku přichází na dané místo největší znečištění. Klíčové je porovnat měření s profesionálními senzory, a umožnit tak jejich kalibraci.

Výzkum ukázal, že důležité pro kvalitu ovzduší je vytápění domácností. Ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021 vyplývá, že lidé nejvíce využívají plyn (tam, kde je zaveden), pak elektřinu a dřevo.

„V některých obcích, kde jsme měřili, využívají ve větší míře také uhlí. Obecně ale u tuhých paliv množství vypouštěných emisí závisí na typu kotle, typu a kvalitě paliva, údržbě zařízení a komína, říká výzkumnice Dominika Tóthová z Ekonomicko-správní fakulty.

Dotací je několik druhů

Tuhá paliva nemusejí nutně znamenat neekologický způsob vytápění, záleží spíše na emisní třídě a stáří kotle. V domech se dle výzkumu stále vyskytují i kotle starší než patnáct let (v dotazníku to bylo asi 14 procent kotlů). Pro většinu lidí z dotazníkového šetření je překážkou pro výměnu kotle finanční náročnost (a to i nutná spoluúčast při využití dotace). Velká část si ovšem také myslí, že nový kotel nebude mít výrazný efekt na uspořenou energii nebo že jim stávající kotel slouží dobře.

Lidé, kteří nad výměnou kotle uvažují, mohou využít různé dotace. V programu Nová zelená úsporám se dá na výměnu kotle získat až 50 procent výdajů. Nízkopříjmové domácnosti mohou navíc žádat o Kotlíkové dotace, kde může pomoc pokrýt až 95 procent výdajů, část peněz přitom lze čerpat předem.

Další možnost představuje program Oprav dům pro babičce, který se vyplatí využít při kombinaci se zateplením, podmínky jsou pak podobné jako u programu Nová zelená úsporám.

Někdy je problém, že na tuhá paliva, která mají v kombinaci se starými kotli nejvyšší emise, přecházejí lidé kvůli ceně vytápění. Před dvěma roky začala válka na Ukrajině a plyn výrazně zdražil, důležitou roli sehrála i kůrovcová kalamita, kvůli níž se levné a dostatečně neproschlé dřevo (na spalování horší) stalo náhradou za plyn jako hlavní zdroj vytápění.

Stačí měřit o pár set metrů vedle

Obecní instituce, které k vytápění většinou využívají elektřinu nebo plyn, dopadly v šetření lépe než domácnosti. Ostatně také častěji zavádějí fotovoltaiku nebo tepelná čerpadla.

„Většina lokalit v průměru splňuje limity, které jsou v současnosti nastavené, ale Evropský parlament letos 24. dubna přijal revidovaný právní předpis o zlepšení kvality ovzduší, který stanoví přísnější limity od roku 2030,“ uvádí Ondřej Mikeš. „Je navíc potřeba upozornit, že my jsme měřili pouze v topné sezóně asi šest měsíců a limit je nastavený jako roční průměrný. I tak je pravděpodobné, že několik lokalit současný limit překročí,“ dodává Mikeš. Je možné, že do roku 2035 budou ještě platit některé výjimky. Přesto je třeba s novými pravidly počítat.

Podle Mikeše problémy lokalit překračujících limity souvisejí s vytápěním pevnými palivy v kombinaci s členitostí terénu. Na určitých místech totiž nedochází k dobrému rozptylu, a tudíž se často znečištění ovzduší hromadí. Měření na více místech v obci ukázalo, že stačí posun o několik set metrů jiným směrem (a ideálně nahoru) a kvalita ovzduší rázem limitům vyhovuje.

Lidé v obcích byli v rámci výzkumu oslovováni prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření. To zjišťovalo typ a charakteristiky bydlení, způsob vytápění i chování v domácnosti s ohledem na to, jak ovlivňují vnější a vnitřní kvalitu ovzduší. Vědecký tým zjišťoval také povědomí o vztahu kvality ovzduší a zdravotních rizik a preference pro jejich snížení. Odpovídalo celkem 511 lidí.

Se zástupci obcí nyní výzkumníci z týmu AirSENS domlouvají předání naměřených výsledků. Každá obec dostane přehledný report se svými výsledky. Z dotazníkového šetření vyplynula neinformovanost veřejnosti o zdrojích znečištění ovzduší a dopadech na zdraví. Nutná je tedy i osvěta veřejnosti prostřednictvím nabízených přednášek s doporučením vhodných dotačních titulů a vzdělávání žáků ve školách.

Převzato z internetového portálu EkoNews.cz, webu o byznyse a udržitelnosti.