Pro snížení hladiny hluku ve městě Ostravě byl zpracován Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, který se zabývá především možnostmi snížení hluku v kritických místech nejzávažnějších překročení mezních hodnot, zasahujících nejvyšší počet obyvatel. V každé lokalitě byl z objektů obytných budov stanoven celkový počet obyvatel a průměrná hodnota hlukové zátěže. Pro zatřídění vymezených lokalit bylo zvoleno zdravotní hledisko a následně byl dle metodiky pro hodnocení zdravotních rizik pro každou lokalitu stanoven ukazatel HSD (Highly Sleep Disturbed), který oceňuje míru rušení spánku. Hodnota tohoto vypočteného ukazatele udává počet obyvatel s pravděpodobně vysoce rušeným spánkem. Dle hodnoty HSD byly stanoveny tři kategorie oblastí s prioritou I, II a III. Akční plán slouží k uplatňování protihlukových opatření, zejména při plánování dopravních staveb na území města.

Návrh možných tichých oblastí na území aglomerace Ostrava je součástí Akčního hlukového plánu aglomerace Ostrava, jejich vymezení je v kompetenci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V rámci návrhu byl využit deskriptor Ldvn <55 dB, který je považován za vhodný kompromis, vycházející z požadavků evropských předpisů. Za minimální plochu tiché oblasti je považováno 9 ha. Tiché oblasti mohou být vymezeny, jakmile bude přijata příslušná legislativa.