Environmentální politika Magistrátu města Ostravy

Ostrava je statutárně členěným městem na soutoku Odry s Ostravicí. Historicky je město spojováno s hornickou a hutnickou činností, která z něj učinila třetí nejlidnatější město České republiky, ale také předznamenala jeho problémy v oblasti životního prostředí, především pak ovzduší, se kterými je dodnes spojována. Přestože po roce 1990 došlo k podstatnému snížení negativních dopadů průmyslu na životní prostředí ve městě, uvědomuje si vedení města Ostravy jeho současný stav a dlouhodobě usiluje o jeho další zlepšení. Zavedením systému environmentálního managementu (řízení) dle normy ČSN EN ISO 14001 (dále jen „EMS“) toto uvědomění a úsilí, vedoucí k dlouhodobému zlepšování životního prostředí, přenáší do činnosti jejího orgánu – magistrátu.

Záměrem zavedení EMS jsou především:

  • identifikace a vyhodnocení všech činností Magistrátu města Ostravy, které ovlivňují, nebo mohou ovlivňovat, přímo či nepřímo životní prostředí města, a to zejména ve vztahu k provozu budov a autoparku, odpovědného přístupu zaměstnanců magistrátu k životnímu prostředí a k projektům s životním prostředím souvisejícím,
  • stanovení jednotlivých environmentálních cílů, jejich sledování, vyhodnocování a přijímání opatření ke snižování negativních dopadů na životní prostředí v krátkodobém i dlouhodobém horizontu,
  • prosazování prevence znečišťování životního prostředí a bezpodmínečného plnění závazných povinností.

Dalším nezanedbatelným cílem zavádění EMS je rovněž deklarace odpovědného přístupu k životnímu prostředí podle mezinárodně uznávané normy při správě města a zlepšení podmínek pro environmentálně šetrné chování zaměstnanců, klientů a návštěvníků budov magistrátu. V neposlední řadě si vedení města uvědomuje důležitost zavedení EMS magistrátu, jako pozitivního vzoru a inspirace pro další organizace.

Vedení města se zavazuje poskytnout přiměřené zdroje pro zavedení EMS, tento systém udržovat, neustále zlepšovat a zvyšovat environmentální výkonnost.

Certifikace

Systém environmentálního managementu byl na vybraných pracovištích Magistrátu města Ostravy zaváděn od konce roku 2015. Po ukončení procesu přípravy byl pak na konci roku 2016 systém zaveden. Po přibližně roce proběhla jeho úspěšná certifikace dle normy ISO 14001, která byla ukončena v dubnu roku 2018. Systém bude v souladu s obdrženou certifikací dále každoročně kontrolován certifikačním orgánem.

Platnost certifikátu do 16. 04. 2021.

Dokumenty ke stažení

Environmentální politika Magistrátu města Ostravy

Environmentální prohlášení 2017

Certifikát Systému environmentálního řízení dle ISO 14001 (CS)

Certifikát Systému environmentálního řízení dle ISO 14001 (EN)

Certifikát Systému environmentálního řízení dle ISO 14001 (DE)