Rekonstrukce parkoviště P+R na Hranečníku

Úpravou a rozšířením projde P+R parkoviště v rámci terminálu Hranečník. Základem je navýšení parkovací kapacity o 86 míst, tedy možnosti odstavení vozidla mimo centrální části města, což ve svém důsledku znamená také snížení emisí a zlepšení životního prostředí v centru města. Doplněn bude též závorový systém parkoviště. Náklady na stavbu dosáhnou 21,8 milionů korun bez DPH a bude probíhat od dubna do listopadu 2022. Jejím zhotovitelem je společnost COLAS CZ, a.s. Autorem projektové dokumentace je společnost SHB, akciová společnost.

Přestupní terminál je využíván pro přestup z meziměstských autobusových linek a osobní automobilové dopravy na linky MHD. V území jsou situována nástupiště veřejné dopravy, budova městské policie, čekárna a veřejné WC a stávající parkoviště s kapacitou 83 míst. Stavební pozemek se nachází uprostřed stávajícího přestupního terminálu Hranečník. Jedná se o zatravněnou plochu částečně zarostlou převážně náletovými dřevinami.

„Současné parkoviště je hojně využíváno, jeho rozšíření je proto logickým krokem k posílení funkce P+R. Celkově tak po dokončení stavby bude mít parkoviště kapacitu 169 parkovacích stání, bude napojeno nejen na MHD, ale také na systém městských sdílených kol.  Nově nabídne také nabíječky pro elektromobily. Projekt byl zpracován s maximálním ohledem na životní prostředí. Výrazně posiluje podíl nově vysazené zeleně.  Zároveň jsme pilotně v rámci parkoviště navrhli systém nakládání s dešťovými vodami. Parkovací stání budou z drenážní dlažby s rozšířenými spárami pro vsakování vody.  Dešťové vody budou po přečištění sváděny do akumulační nádrže a zpětně využívány k zálivce zeleně,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Na rozšířeném parkovišti je navrženo celkem 92 parkovacích stání s kolmým řazením: 80 běžných parkovacích stání, 7 vyhrazených parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů, 5 vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Při vjezdu na parkoviště bude umístěn závorový systém, což zapříčiní zrušení stávajících šesti parkovacích stání. Základní šířka parkovacího stání je 2,6 m, šířka krajního parkovacího stání je 2,9 m. Délka parkovacího stání je 5 m, z toho 0, 5 m přesah vozidla nad přilehlou plochu.

Stavba proběhne ve dvou etapách. První obsáhne kompletní výstavbu rozšířeného parkoviště, přičemž provoz na stávajícím parkovišti a terminálu zůstane neomezen. Předpokládaná doba výstavby je šest měsíců. V druhé části bude upraven vjezd na stávající parkoviště. Poté, co bude rozšířené parkoviště zprovozněno, dojde k uzavření stávajícího parkoviště a proběhne úprava vjezdu na něj. Provoz terminálu zůstane neomezen. Tato část úprav je definována v délce jednoho měsíce.

Náklady na dostavbu nových parkovacích ploch dosáhnou 21,8 milionů korun bez DPH. Stavba bude probíhat od dubna do listopadu 2022.

 

Historie terminálu Hranečník

Termín realizace/ukončení         2014/2016

Projekt byl realizován severovýchodní části Slezské Ostravy, v blízkosti bývalých těžebních lokalit Zárubek a Jan Maria v okolí bývalé tramvajové smyčky na Hranečníku. V dotčeném místě, ovlivněném poklesy z důlní činnosti, bylo toto území nejprve sanováno. Sanací vytvořený pozemek byl vzhledem k existujícím vazbám předurčen pro vznik přestupního uzlu – stavby terminálu Hranečník, který umožní cestujícím individuální i veřejné osobní přepravy z oblastí Karviné a Havířova zde přestoupit na tramvaje a trolejbusy – páteřní ekologickou veřejnou dopravu, směřující dále do centra města.

Zastávky městské a příměstské dopravy, které byly v minulosti rozptýleny po celé ploše areálu, jsou nyní koncentrovány do jednoho bodu, čímž došlo ke zkvalitnění podmínek hromadné dopravy, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících i optimalizaci pěších vazeb při přestupu mezi jednotlivými systémy veřejné hromadné dopravy (autobusová vs. tramvajová, v budoucnu i trolejbusová doprava).

Lepšímu komfortu cestujících přispěje i zastřešení nástupišť a hlavních pěších tras v návaznosti na objekt sociálního zázemí a vybavenosti. Pro informovanost a komfort cestujících jsou jednotlivá nástupiště osazena informační panely s informacemi o odjezdech jednotlivých spojů, reproduktory místního rozhlasu a kamerovým systémem.