Ostrava plánuje další proměnu okolí řeky Ostravice v centru města. Budoucí úpravy podél levého břehu navážou na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, která právě v místě probíhá. Dokončena by měla být v únoru příštího roku.

„Po opravě vodovodního a kanalizačního potrubí začneme s úpravami veřejného prostoru Havlíčkova nábřeží a v to v místě od budovy Krajského soudu až po lávku k hradu. Rekonstrukce tohoto dlouhého úseku bude rozdělena časově na dvě etapy. Nejprve začneme s částí od Hradní lávky pod Sýkorův most a zahrneme do úprav i sjezd z ulice 28. října k nábřeží, následně budeme pokračovat dál k budově Krajského soudu. Nábřeží a okolí řeky se stává stále více navštěvovaným místem nejen pro turisty, ale hlavně pro Ostravany. Láká k procházkám, relaxaci, cvičení, piknikům, k pořádání koncertů či trhů. Pokračujeme tedy v další proměně a zatraktivnění tohoto místa a jeho zapojení do života lidí,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Úpravy nábřeží podél levého břehu Ostravice se budou týkat úseků mezi ulicemi Na Hradbách a Kostelní a mezi ulicí Kostelní a Hradní lávkou. V části, mezi ulicemi Na Hradbách a Kostelní včetně sjezdu z ulice 28. října se vybuduje nový chodník, upravena bude stávající cyklistická stezka, povrch vozovky, dojde k novému uspořádání parkovacích míst. Opravena bude opěrná zeď u sjezdu ze Sýkorova mostu na Havlíčkovo nábřeží. Součástí stavebních prací v úseku mezi ulicí Kostelní a Hradní lávkou bude výstavba nové visuté galerie na stávající nábřežní opěrné zdi, úpravy současného stavu komunikací, rekonstrukce zpevněných ploch navázaných na visutou galerii a jejich bezbariérové napojení na okolní pěší komunikace a související úpravy inženýrských sítí. Doplňovat se bude městský mobiliář. Realizace obou úseků by měla být hotová do konce příštího roku.

Úprava vodohospodářské infrastruktury na Havlíčkově nábřeží v Moravské Ostravě včetně přeložky kanalizačního sběrače a rekonstrukce vodovodního řadu s sebou nese pokládku 204 metrů nové kanalizace, 146,5 metru vodovodu a odstranění 218,5 metru starého kanalizačního potrubí. Oprava přijde na 14,4 milionu korun. Termínově s touto stavbou se koordinuje obnova stávající rekonstrukce vozovky na Havlíčkově nábřeží od Kratochvílovy ulice po ulici Na Hradbách.

„Město při obnově a rozvoji vodohospodářské infrastruktury postupuje podle sestaveného plánu, který obsahuje také financování jednotlivých staveb. V letošním i následujících čtyřech letech v této oblasti proinvestujeme stovky milionů korun. Nejen, že stavíme nové kanalizace, abychom odstranili volné výustě do vodních toků, ale rekonstruujeme také stávající potrubí, které je ve špatném technickém stavu. Nové vodovodní trubky nám zase pomáhají nejen snižovat ztráty vody – ta je v současné době na úrovni nižší než 11 procent, ale také neustále zvyšovat kvalitu vody,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací pomáhají financovat speciální fondy, do nichž město pravidelně vkládá finanční prostředky. Do konce roku 2019 dala Ostrava celkem na údržbu vodovodní a kanalizační sítě 1,6 miliardy korun. V následujících pěti letech bude město vkládat do obnovy vodovodů a kanalizací v průměru 500 milionů ročně. V Ostravě je 908 kilometrů kanalizační a 1068 kilometrů vodovodní sítě. Jejich majitelem je město Ostrava.

Dopravní omezení během rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Havlíčkově nábřeží:
Po dobu rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury na Havlíčkově nábřeží budou nutná některá dopravní omezení, která proběhnou v etapách tak, aby nebyla ohrožena bezpečná doprava centrem města. V první fázi, která potrvá do 8. listopadu, bude uzavřen úsek Havlíčkova nábřeží od ulice Kratochvílovy ke vjezdu do vazební věznice. Následovat bude uzavírka Havlíčkova nábřeží v místě vjezdu do vazební věznice. Naplánována je ve druhém a třetím listopadovém týdnu. Poté se bude Havlíčkovo nábřeží uzavírat od vjezdu do vazební věznice ke křižovatce s ulicí Na Hradbách, v termínu od 23. 11. po dobu zhruba jednoho měsíce. Ve čtvrté a páté etapě v lednu příštího roku budou uzavírky platit pro úsek od křižovatky s ulicí Na Hradbách směrem k Sýkorovu mostu. Dopravní režim na ulici Kratochvílově bude již uveden do původního stavu. Po dobu prvních čtyř etap bude povolen obousměrný provoz v jinak jednosměrné Kratochvílově ulici.