V návaznosti na do současnosti dostupné informace činí vedení města řadu kroků k řešení situace na heřmanickém odvale, aby chránilo zdraví svých občanů i životní prostředí. Nutno však zdůraznit, že provozovatelem úložného místa je státní podnik DIAMO, který má zajistit sanaci a rekultivaci místa.

Odval Heřmanice podléhá zákonu č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem. Příslušným správním orgánem, který povoluje činnosti k zabezpečení odvalu, jeho kategorizaci, provozu odvalu a jeho konečné uzavření je Obvodní báňský úřad v Ostravě. Dostupnost informací městu Ostravě v této věci je tudíž limitní, kompetentní ke kontrolám zmíněné subjekty.

„V lednu jsme se zúčastnili jednání s vedením státního podniku DIAMO, přičemž jsme byli opakovaně ujišťování, že žádné nebezpečí možné ekologické havárie v případě zahoření skládky s nebezpečným odpadem nehrozí. Stav je monitorován několika teplotními čidly. Zástupci podniku DIAMO nás rovněž ubezpečili, že mají dostatek vlastní techniky k případnému odtěžení hořící hlušiny. Zajímali jsme se také o to, proč nepokračuje budování oddělovacích vzdušných stěn v intencích doporučení expertní komise tak, aby bylo zabráněno dalšímu šíření termické aktivity do neaktivních částí odvalu a jaká opatření DIAMO přijímá proto, aby se termická aktivita nerozšířila do části bývalé skládky chemického odpadu,“ vysvětluje Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Primátor města Jan Dohnal dodává: „Obrátili jsme se ovšem také na ministra průmyslu a obchodu, aby byl postup státního podniku DIAMO prověřen. Identicky jsme požádali o součinnost ministra životního prostředí. Existuje několik rozporuplných studií s různými závěry, proto považujeme za nezbytné sledování vlivu hořícího odvalu na životní prostředí za účasti Českého hydrometeorologické ústavu. Tím však naše aktivity nekončí. Stávající stav je neakceptovatelný, vedení státního podniku DIAMO předložíme další otázky k harmonogramu i následnému postupu sanace a rekultivace místa, které povedou k úplné sanaci odvalu a máme snahu i nadále se k věci setkávat a sdílet potřebné informace. Zástupci vedení podniku DIAMO nás ujistili, že nehrozí bezprostřední nebezpečí prohoření. Nevstupujeme do aktuálních sporů státního podniku a firem, zúčastněných v místě, nechť předmětné řeší gesční subjekty, policie, soudy a další. Je ale nepřípustné, aby se situace zbytečně protahovala, proto vyzvu ministry průmyslu a obchodu i životního prostředí, aby přijeli do Ostravy a situaci se urgentně věnovali.“

Provozovatel odvalu státní podnik DIAMO nechal v minulosti zpracovat dokumentaci „Projekt komplexního řešení sanace a rekultivace úložného místa těžebního odpadu – odval Heřmanice“. V rámci technické rekultivace podle dokumentace měly být mezi střední a severní částí a při východní hranicí v severní části vybudovány oddělovací vzdušné stěny. Tento projekt byl následně posuzován v roce 2021 expertní komisí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která doporučila provozovateli přepracování dokumentace. Jedním z doporučení byl i požadavek, aby pro výplň oddělovací stěny nebyl používán neupravený stavební odpad, obsahující i zbytky dřeva a dalších hořlavých materiálů. Město nedisponuje informací, zda k úpravě projektu dle závěru expertní komise došlo, případné kontroly jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Při kontrole způsobu provedení dílčí stavební konstrukce oddělovací vzdušné stěny, provedené v září roku 2022 Obvodním báňským úřadem v Ostravě bylo zjištěno, že konstrukce oddělovací vzdušné stěny obsahuje netříděný a nepřepracovaný stavební odpad, obsahující mimo jiné i hořlavé materiály, čímž nejsou splněny podmínky nehořlavosti a geotechnické stability nově vzniklé úpravy terénu.

Odval Heřmanice je stále termicky aktivní, a proto cílem oddělovací vzdušné stěny je zabránění šíření termické aktivity do západní části odvalu, kde se mimo jiné nachází bývalá skládka chemického odpadu OKK. Státní podnik DIAMO provádí v Heřmanicích monitoring ovzduší prostřednictví Zdravotního ústavu v Ostravě. „Riziko však vidíme nejen v možném prohoření ke skládce chemického odpadu, ale také v samotném hoření odvalu a uvolňování znečišťujících látek do ovzduší, především prachu a benzo(a)pyrenu. V loňském roce se město obrátilo na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Českou inspekci životního prostředí a Obvodní báňský úřad v Ostravě s žádostí o prověření dodržování příslušné legislativy, povolení a souvisejícího,“ uzavírá Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.