Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její vzhled nebo přispívající k udržení její stability.

V Ostravě jsou jimi lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. významné krajinné prvky ze zákona) a části krajiny, které registroval orgán ochrany přírody (registrované významné krajinné prvky).

Významné krajinné prvky ze zákona

Významných krajinných prvků „ze zákona“ je na území města nespočet. Jelikož se Ostrava nachází na soutoku čtyř velkých řek Odry, Ostravice, Lučiny a Opavy, vedle lesů, vodních toků a vodních ploch jsou jimi hlavně údolní nivy.

Údolní niva je spjata s vodním tokem a je typická údolním rovinným dnem s nivními sedimenty a specifickým hydrickým režimem. Jsou pro ni charakteristické lužní porosty a remízy s přirozenou skladbou dřevin a louky a ostatní bylinná společenstva s rozptýlenou zelení.

Registrované významné krajinné prvky

V Ostravě je registrováno 127 významných krajinných prvků. Charakter těchto území je různorodý – nejčastěji to jsou porosty mimolesních dřevin v krajině, parky a parková zeleň, hřbitovy a stromořadí. Ojediněle se vyskytují mokřady, louky, pastviny a solitérní dřeviny. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava se dále nachází jeden registrovaný významný krajinný prvek na území Šenova a tři na území Klimkovic.

Aktuální seznam registrovaných významných prvků ke stažení zde: Seznam registrovaných VKP ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava.

Vymezení jejich území je k dispozici na Mapovém portálu statutárního města Ostravy.

Níže uvádíme přehled několika nejvýznamnějších z nich.

Na rybnících

Rozlohou největší je významný krajinný prvek Na rybnících v západní části městského obvodu Hrabová. Od severu k jihu je dlouhý více než dva kilometry. Jedná se převážně o zemědělsky využívané pozemky na plochách původních rybníků. V místech původních rybničních hrází jsou členěny polními cestami lemovanými vzrostlými dřevinami. Územím protéká několik drobných vodních toků s břehovými porosty a navazujícími menšími mokřady. Historie původní rybniční soustavy sahá až do 16. století a struktura tohoto území odpovídá stavu zachycenému v mapách z druhé poloviny 18. století.

Komenského sady

Registrovaný významný krajinný prvek Komenského sady v centru města je nejstarší a nejrozlehlejší ostravský městský park. Vznikl v letech 1927 až 1933. Severní část parku u Muglinovské ulice má neformální, spíše přírodní charakter s rozvolněnými výsadbami stromů a umělými protihlukovými valy, směrem k jihu přechází park v pravidelnou strukturu. Kostru parku tvoří alejové výsadby stromů – převážně lip a jírovců – doplněné skupinami stromů a keřů v travnatých plochách. Díky rozmanitosti vysazených dřevin jsou Komenského sady atraktivní v každém ročním období. Ostravané park hojně navštěvují a pravidelně se zde koná řada akcí.

 

Ústřední hřbitov

V blízkosti Těšínské ulice ve Slezské Ostravě se nachází registrovaný významný krajinný prvek Ústřední hřbitov – parkově upravená plocha s kulturním a historickým významem. Rozlohou, návštěvností a množstvím a počtem druhů vysazených dřevin patří mezi velmi významné zelené plochy ve městě.

Také na tomto největším ostravském hřbitově se vyskytují rozsáhlé porosty zeravu západního (thuja occidentalis), které jsou v současnosti napadány molovkou zeravovou a sviluškou smrkovou. Vzhledem ke stísněným stanovištním podmínkám by byla obnova těchto porostů technicky i finančně velmi nákladná. Městský obvod Slezská Ostrava proto přistoupil k jejich pravidelné každoroční chemické ochraně, která pomáhá porosty zeravů udržet v dobrém zdravotním stavu.

Třebovický park

Perlou Třebovic je registrovaný významný krajinný prvek Třebovický park. Jedná se o dochovanou část bývalého zámeckého parku. Plošně není nijak rozsáhlý, ale je výjimečný díky tomu, že v něm roste pět památných stromů.

 

Pustkovecké údolí

Značnou část městského obvodu Pustkovec tvoří registrovaný významný krajinný prvek Pustkovecké údolí. Toto území s dochovaným přírodě blízkým charakterem tvoří rozvolněné výsadby dřevin, drobný vodní tok a rybník. Díky umístění v sídlištní zástavbě Poruby je jedním z nejnavštěvovanějších významných krajinných prvků a svým významem přesahuje hranice městského obvodu Pustkovec.