Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 14.12.2016 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 14/2016, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města.

V zájmu ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek je v otevřených ohništích zakázáno spalovat suchý rostlinný materiál za účelem jeho odstranění.

Nakládání se suchým rostlinným materiálem je upraveno v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a řídí se obecně závaznou vyhláškou č. 5/2008 statutárního města Ostravy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Znění vyhlášky zde: http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/14-2016

Více informací o stavu ovzduší v Ostravě najdete v rubrice Ovzduší.