Po novele vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady jsou jako odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, vymezeny odpady mající povahu části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku.

Po účinnosti vyhlášky č. 83/2016 Sb., je zakázáno vykupovat části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení, tj. autovraků od fyzických osob. Vybraným výrobkem je v tomto smyslu myšleno vozidlo (výrobek), ne pouze autovrak (odpad), který je v textu vyhlášky explicitně zmíněn. Pro účely výkupu částí vozidel tak není rozhodné, zda díl pochází z autovraku (odpadu) či vozidla (výrobku), rozhodné je, že již samotný díl, byť z funkčního vozidla, představuje odpad pocházející z vybraného výrobku a tento odpad má v tomto smyslu vždy charakter části autovraku, který se vždy zařazuje pod příslušné katalogové číslo odpadu (16 01 17, 16 01 18).

Vzhledem k častým dotazům stran občanů a obecních úřadů Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že části autovraků od fyzických osob provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí pouze vykupovat, nikoliv přijímat. Tyto odpady je možné od fyzických osob přijmout, nesmí za ně však být poskytnuta úplata.

Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků

Od 1. ledna 2015 platí pro provozovatele zařízení ke zpracování autovraků povinnost vybrané autovraky opětovně použít a využít nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použít a materiálově využít v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok. Toto v praxi znamená, že 85 % hmotnosti autovraku musí být použito jako díly k opětovnému použití, či odpad z autovraků musí být předán do zařízení k materiálovému využití (výroba produktů). Dalších 10 % odpadů z autovraků je možné předat k energetickému využití (do cementáren, spaloven s energetickým využitím). Pouze 5 % z hmotnosti autovraku je možné skládkovat či spalovat bez energetického využití (odstraňovat).

Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků