Ostrava přizpůsobuje veřejné prostory klimatickým změnám realizací celé řady opatření. Díky zeleným projektům dochází k odstranění betonových ploch a jejich nahrazení přírodními materiály, osázení městského prostoru dalšími stromy, keři, založení květnatých luk i trvalkových zákonů a mnohé další. Ke zmíněným aktivitám řadíme také několik projektů spolufinancovaných z Norských fondů. Proměnu betonových ploch v atraktivní zelené lokality v městském obvodu Ostrava-Jih přinese projekt REPLACE – Zeleň místo betonu. Proměnou prostoru již prošly také lokality ve Slezské Ostravě v rámci projektu Náves Heřmanice, ulice K Návsi. Třetí projekt nazvaný Budování zelené infrastruktury v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích – etapa B, spolufinancovaný z Norských fondů, přinesl zeleň do této části města.

„Cílem projektů je zmírnit dopady klimatických změn ve zmíněných obvodech. I tímto způsobem zajistíme přívětivější veřejný prostor pro život, přispějeme kvalitnějšímu bydlení a pokusíme se i takto zajistit podmínky proto, aby se lidé nestěhovali z města,“ konstatovala náměstkyně primátora Hana Tichánková.

 V městském obvodu Ostrava-Jih dojde v rámci projektu REPLACE – Zeleň místo betonu k výměně povrchu na ploše o rozloze téměř 22 000 m². Odstraněny budou nejen betonové plochy, ale také zastaralé konstrukce dříve užívané ke klepání koberců, sušáky na prádlo, lavičky, pískoviště nebo zídky. Na místě odstraněných betonových ploch bude založena nová výsadba. Projektem tak vznikne na 1 686 m² záhonů trvalek, 524 keřů a 4 329 m² květnatých luk.

Součástí projektu je i ozelenění dopravního uzlu Terminál Dubina, který denně využívá ke své přepravě téměř 16 tisíc lidí. V rámci celkové revitalizace tak došlo k nahrazení nekvalitních travních porostů za novou výsadbu cibulovin, trvalek, travin a keřů. V místě zapleveleného svahu podél tramvajového kolejiště a v okolí tramvajového obratiště byly osázeny květnaté louky. Nevzhledné, vyšlapané koridory ve svahu u zastávky nahradily betonové šlapáky.

Hlavním realizátorem tohoto projektu je statutární město Ostrava a společně s městským obvodem by Ostrava na projekt měla získat 22,5 milionu korun z Norských fondů, finance pocházejí konkrétně z dotační výzvy Bergen. „Rozpočet projektu REPLACE – Zeleň místo betonu dosahuje téměř 25 milionů korun. Cena za část týkající se ozelenění terminálu Dubina činila celkem 2,55 milionů korun. Samotná realizace projektu byla zahájena v únoru 2022 a potrvá až do konce roku 2023,“ vysvětlila náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Slezská Ostrava se již těší z revitalizace prostoru před kostelem a průchodu i svahu za kostelem. Asfaltové plochy byly nahrazeny přírodním povrchem. Proběhla výsadba stromů, květinových záhonů, oprava vodního prvku i úprava svahu na květinovou a motýlí louku.

Městská část Radvanice a Bartovice v roce 2022 ukončila realizaci projektu „Budování zelené infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B.“ Tento projekt řešil úpravu sedmi oblastí – aleje v ulici Dalimilova, ulice Třanovského, ulice Karvinské, včetně výsadby stromů a terénních úprav, zeleně před radnicí a školou v Radvanicích, zeleně kolem domů s pečovatelskou službou v Bartovicích a významných krajinných prvků v ulici Bartovická. Nově bylo celkem vysazeno 259 listnatých stromů, 18 jehličnatých stromů, 2 588 keřů, 1997 trvalek, 677 travin, 21 424 cibulovin a dále bylo založeno 152 m² květnaté louky, 480 m² letničkových záhonů z přímého výsevu a 50 m² vyvýšených záhonů. Součástí projektu byly rovněž zpevněné plochy a vhodný mobiliář.

Cílem projektu byla realizace přírodě blízkých opatření, pozitivně ovlivňující dopady v souvislosti se změnou klimatu na území obvodu a zlepšení kvality sídelní zeleně v městském obvodu, který je negativně ovlivněn činností nedaleké průmyslové aglomerace. Provedená revitalizace zeleně podpořila snížení prašnosti, hlučnosti a přispěla k estetizaci prostoru. Na výsadbě zeleně se podíleli i žáci naší školy se svými pedagogy výsadbou dřevin před základní školou na ulici Vrchlického. Celkové náklady činily 15,1 milionů korun, finance z dotační výzvy Bergen Norských fondů byly ve výši přesahující 10,6 milionů korun,“ doplnil Aleš Boháč, starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Ostrava přispívá k adaptaci městského prostoru na klimatické změny i dalšími aktivitami mezi které lze řadit například modernizaci a ozeleňování tramvajových tratí či pořízení vozů hromadné dopravy na alternativní pohon (plyn, CNG) a bezemisních vodíkových autobusů. Podporována je cyklodoprava, ať už stavbou nových cyklostezek, tak provozem sdílených kol. Opomenout nelze ani podporu kotlíkových dotací na území města a za zmínku stojí celá řada revitalizovaných zelených ploch, květinových záhonů a parků napříč městem.